Download documenten

Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017

Samenvatting

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven afgenomen.

In deze Brzo-monitor worden de resultaten van de Brzo-inspecties beschreven tussen 1 januari en 31 december 2017, uitgevoerd door de zes Brzo-Omgevingsdiensten in opdracht van de provincies, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio’s. De monitor is als onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’ door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).

De monitor schetst een beeld van het toezicht, de handhaving en de naleving van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door de bedrijven – uitgedrukt in het percentage bedrijven zonder overtredingen – het afgelopen jaar licht verbeterd is en nu rond de 45% ligt. Ten opzichte van vorig jaar is het totale aantal overtredingen licht gedaald. Daarbij zet de trend van verschuiving van zware en middelzware overtredingen naar lichte overtredingen zich door. Lichte overtredingen vormen 75% van alle geconstateerde overtredingen.