Download documenten

Project Kennisdocument multi-fuel tankstations

Samenvatting

Op deze pagina zijn het projectvoorstel en de projectresultaten van het project Kennisdocument multi-fuel tankstations toegevoegd. Dit project is uitgevoerd doormiddel van financiering uit Cluster 6 van het meerjarenprogramma Omgevingsveiligheid.

Samenvatting project:
Dit Kennisdocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations is een overkoepelende synopsis en beschrijft de samenwerking binnen een project uit het interbestuurlijke programma Impuls Omgevingsveiligheid 2020. Daarmee richt het zich op externe veiligheidsvraagstukken rondom multi-fuel tankstations (MFT), anticiperend op de Omgevingswet. Binnen dit project zijn vier deelstudies uitgevoerd, waarmee kennis is ontwikkeld over de bijkomende veiligheidsaspecten bij het combineren van het aanbod van diverse brandstoffen op één locatie (MFT), onderlinge afstanden tussen verschillende faciliteiten, het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses, veiligheidsvoorzieningen, aandachtspunten voor het hebben van verschillende eigenaren van faciliteiten op één locatie en tot slot de gevolgen van transportstromen van (nieuwe) energiedragers op het Basisnet.

Dit Kennisdocument en de deelstudies zullen worden ingebracht bij de Programmaraad PGS/NEN om input te vormen voor een op te stellen PGS-multi-fuel tankstations en beschikbaar zijn voor de uitvoeringspraktijk vooruitlopend op de PGS-richtlijn.

Probleemstelling
Op dit moment ligt het totaal aantal tankstations in Nederland rond de 4.000. De verwachting is dat er in Nederland in 2030 circa 120 MFT’s zullen zijn. Naar aanleiding daarvan zijn er vragen vanuit het veld naar kennisdeling op het gebied van de veiligheid van de energietransitie.

Tijdens de transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen in mobiliteit, is een periode ontstaan waarin ook conventionele brandstoffen worden aangeboden op dezelfde locatie. Het aanbod op een MFT bestaat (potentieel) uit brandstoffen als diesel en benzine, maar ook uit tenminste één ‘alternatieve brandstof’ zoals LNG, CNG, waterstof. Daarnaast kan er laadinfrastructuur aanwezig zijn voor elektrische auto’s.

Doelstelling
Voor individuele brandstoffen is er regelgeving en zijn er PGS-richtlijnen, met dit project is gekeken naar mogelijke bijkomende veiligheidsaspecten bij de combinatie met alternatieve brandstoffen op één locatie en in hoeverre de regelgeving daarop aansluit.