Download documenten

Project kennisontwikkeling bevoegd gezag maatregelen ter bescherming van mensen binnen aandachtsgebieden

Samenvatting

Bevoegd gezag staat voor de opgave de vraag te beantwoorden of de omgeving en haar burgers voldoende beschermd zijn. Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s geven aan dat zij, om een antwoord te kunnen op deze vraag, veel behoefte hebben aan meer inzicht in maatregelen die toegepast kunnen worden om bij een incident met gevaarlijke stoffen de omgeving voldoende te kunnen beschermen tegen branden, explosies en gifwolken. Het gaat daarbij zowel om inzicht in het brede palet van maatregelen dat mogelijk is in het gehele aandachtsgebied als ook om de meer specifieke bouwtechnische kennis die noodzakelijk is om een oordeel te geven over de (gelijkwaardigheid van) bouwtechnische maatregelen in het brand- en explosievoorschriftengebied.


Het is belangrijk om het met elkaar eens te zijn welke kennisvragen als eerste beantwoord moeten worden. Doel van dit project was te komen tot het benoemen van de kennisvragen en te bepalen welke kennisvragen als eerste beantwoord moeten worden middels onderzoek. Indien mogelijk wordt gestart met de beantwoording van de belangrijkste kennisvraag waarbij de resultaten (onderzochte dan wel ontwikkelde maatregelen gewogen op daadwerkelijke effectieve bescherming) worden opgenomen in de maatregelencatalogus zodat de kennis breed ontsloten wordt.