Download documenten

Risicoinventarisatie transport - buisleidingen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De uitgevoerde inventarisatie geeft inzicht in de transportroutes, de aard en hoeveelheid van de vervoerde stoffen en de omvang/hoogte van de risico's veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen zowel voor de huidige als toekomstige situatie. De inventarisatie levert daarmee informatie voor (de evaluatie van) het extern veiligheidsbeleid. De inventarisatie heeft een signalerend karakter. De bevindingen van de inventarisatie zijn beschreven in 6 afzonderlijk deelrapporten (weg, water, spoor, buisleidingen, risicoanalyse Kanaal Gent Terneuzen, gegevensbeheer).