Download documenten

Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016

Samenvatting

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 is de vierde jaarlijkse rapportage over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven in Nederland. Met de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 wordt een beeld gegeven van de inspanningen voor de veiligheid door zowel bedrijven als toezichthouders. Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) is gebaseerd op de Europese Seveso III-richtlijn en beoogt het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het Brzo is integraal van aard en stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding.