Download documenten

Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht

Samenvatting

In de afgelopen jaren hebben zich in Nederland incidenten voorgedaan bij bedrijven waar het omgaan met, en het verwerken of het opslaan van gevaarlijke stoffen een belangrijk deel van de bedrijfsvoering vormt. Het gaat om vierhonderd tot vijfhonderd bedrijven in Nederland. Voor deze bedrijven geldt specifieke wet- en regelgeving en daarom worden ze Brzo-bedrijven genoemd (naar het Besluit risico's zware ongevallen, Brzo). Incidenten bij deze bedrijven krijgen veel aandacht in de media en in de Tweede Kamer, omdat ze grote gevolgen kunnen hebben voor mens, milieu en economie. De omgeving van die bedrijven kan ondanks de mogelijk grote gevolgen, nauwelijks invloed op die bedrijven uitoefenen. Bovendien blijkt bij herhaling dat er bij geïnspecteerde Brzo-bedrijven onvolkomenheden worden aangetroffen. Dit advies is op 17 juni 2013 aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.