Download documenten

Werkgroep omgevingsveiligheid werkplan 2016

Samenvatting

De werkgroep Omgevingsveiligheid is een werkgroep van inhoudelijk deskundigen op het gebied van Omgevingsveiligheid. Enerzijds dient de werkgroep ingezet te worden om bestuurlijk en ambtelijk te adviseren aan de hierboven genoemde gremia en aan de eigen achterban. Anderzijds kan de werkgroep voor andere overheden fungeren als aanspreekpunt voor provincies en de omgevingsdiensten bij beleidsontwikkelingen (en kennisdeling) op het gebied omgevingsveiligheid. De werkgroep functioneert tevens als platform voor kennisdelen en signaleert vraagstukken, praktijkproblemen of kennishiaten op het gebied van omgevingsveiligheid. In voorkomende gevallen doet de werkgroep eigen onderzoek of geeft daar opdracht toe.