Meer informatie Kengetallenonderzoek externe veiligheid

Sinds begin 2018 loopt er in opdracht van de provincie Zuid-Holland (als coördinator Impuls Omgevingsveiligheid) een onderzoek om landelijke kengetallen te bepalen voor producten en inzet op het gebied van lokaal externe veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Cebeon en wordt begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IPO en de VNG. 

Bestuurslasten van de externe veiligheidstaken worden momenteel bekostigd met programmatische middelen, de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Momenteel wordt gewerkt aan afspraken over de structurele financiering en dit onderzoek levert daar een belangrijke bijdrage aan. Deze taken worden voor een belangrijk deel uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, in opdracht van provincies en gemeenten in hun rol als bevoegd gezag. Voor het bevoegd gezag is een herkenbaar en gedetailleerd beeld nodig van de kosten voor de wettelijke en bovenwettelijke EV-taken die worden uitgevoerd.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de vraag  hoeveel tijd en kosten de bevoegd gezagen en hun uitvoerende diensten besteden aan diverse taken op het gebied van lokale externe veiligheid. Onderzocht worden de externe veiligheidstaken op gebied van het Bevi, Bevt, Bevb en Basisnet, met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving, het ruimtelijk spoor en routering gevaarlijke stoffen. Ook het onderhoud van EV (GIS)data valt hieronder, omdat actuele data essentieel zijn om wettelijke taken uit te voeren. 

Uitgesloten van het onderzoek
De uitvoering van taken op het gebied van het Brzo zijn uitgesloten van dit onderzoek. De reden hiervoor is dat de bestuurslasten rondom hoogcomplexe bedrijven al met een eigen financiering zijn gedekt.
Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2016. Reden hiervoor is dat dan kan worden aangesloten bij het peiljaar van de nulmeting uit een ander onderzoek, waar de financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet in kaart zijn gebracht. Dit betekent dat de invulling van de EV-taken vooruitlopend op de toekomstige Omgevingswet buiten het onderhavige onderzoek vallen. 

Opzet van het onderzoek
Het kengetallenonderzoek is gestart met een brede uitvraag bij alle omgevingsdiensten en alle veiligheidsregio’s. Daarbij is informatie verzameld over de kosten van lokale EV-taken, dekkingsbronnen, tijdsbesteding en prestatiegegevens. Op basis van de ontvangen informatie is een selectie gemaakt van verschillende regio’s waar gesprekken zullen worden gevoerd over de achtergronden van gevonden verschillen tussen uitvoerende diensten en regio’s. In deze verschillenanalyse worden ook de kosten meegenomen die de betrokken bevoegd gezagen (gemeenten, provincies) zelf maken in het kader van lokale EV-taken. Voor deze verdiepende fase zijn de volgende regio’s geselecteerd:

  1. Regio Groningen
  2. Regio Nijmegen
  3. Regio Utrecht
  4. Regio Noordzeekanaalgebied
  5. Regio Rijnmond
  6. Regio Midden- en West-Brabant
  7. Regio Zeeland
  8. Regio Limburg Noord

Verzoek medewerking
De komende weken zullen zowel de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, als de betreffende provincies en (een selectie van) gemeenten in deze regio’s worden benaderd met het verzoek hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Wij vragen u om uw medewerking te verlenen, zodat een compleet en betrouwbaar beeld ontstaat van de totale uitgaven en inzet die gemoeid is met het lokale EV-beleid in Nederland. 

Voor meer informatie of vragen: Rien Bruins (Cebeon) en/of Marlouce Biemans (programmacoördinator IOV)