Jaarcongres Relevant 2020: Gezond en Veilig

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats als online congres van 1 tot en met 10 december. Dagelijks zijn er drie sessies, in totaal organiseren we 24 sessies verspreid over 8 dagen. Het plenaire deel is op 8 december. Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie, wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Dit jaar staat het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. Tijdens dit congres bieden we inhoud en inspiratie.

We benaderen het thema vanuit verschillende invalshoeken. GGD arts Rik van de Weerdt zal spreken over de gezonde leefomgeving waarbij het gezondheidsbelang van bewoners en omwonenden centraal staat. Erik van der Schans, directeur duurzaamheid bij het havenbedrijf Rotterdam, spreekt over het thema veiligheid in de Rotterdamse haven.

Naast een inspirerend plenair programma, is er weer een breed scala aan deelsessies, verdeeld over acht dagen. U kunt zo veel sessies volgen als u wilt. Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Plenair programma dinsdag 8 december 

09.00-09.30 Online inloop

09.30-10.30 Gezonde en veilige leefomgeving
GGD-arts Rik van de Weerdt gaat met Erik van der Schans, directeur Duurzaamheid bij het Havenbedrijf Rotterdam, in gesprek over hun visie op een gezonde en veilige leefomgeving. Dit toen zij onder leiding van Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid bij IFV. 
Rik gaat in op het belang van een veilige en gezonde leefomgeving en wat het doet met mensen als zij zich niet veilig voelen. Met Erik praten we door over een veilige en gezonde werkplek. Hoe beleven werknemers hun werkplek? En hoe verhoudt een industrieel gebied als de haven zich tot mensen die er werken en mensen die er in de buurt wonen? Hoe ervaren zij het veiligheidsgevoel?

10.30-11.00 Pauze

11.00-12.00 Gesprek over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland
In het tweede plenaire deel gaat Nils Rosmuller (IFV) in gesprek met Evelien Babbé (VNG), Ad Nederhof (IPO) en Ingeborg Absil (Ministerie van IenW) over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland. Hoe zien zij de relatie met andere werkvelden in relatie tot de integrale benadering van de Omgevingswet? Hoe ligt de relatie tussen het rijk als stelselverantwoordelijke en decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering? Hoe zorgen we ervoor dat we kennis verankeren en dat we zorgen voor een goede kennisuitwisseling.

Deelsessies
Tijdens het jaarcongres worden de volgende workshops georgansieerd:

Dinsdag 1 december:

09:30 - 10:30 Externe veiligheid voor beginners

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van wat er nieuw is aan omgevingsveiligheid vanaf 2021. Maar wat als je je er nog geen beeld van kan vormen? In 40 minuten zie je theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

Spreker: Nancy Oberijé (Oostkracht 10 Janneke van Eekeren (Halsten advocaten), Jan Wilem van Wijngen (Cauberg Huygen), Merle de Lange (RHDHV) Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

11.00 - 12.00 Informatiehuis Externe Veiligheid (IHEV)

Het Informatiehuis Externe Veiligheid (IHEV) De informatievoorziening op het gebied van externe veiligheid ondersteunt de uitvoering van de wettelijke taken door omgevingsdiensten. Omdat gemeenten en provincies op basis van deze informatie besluiten met rechtsgevolg nemen, is het belangrijk dat die betrouwbaar en eenduidig is. De gezamenlijke provincies (IPO) bouwen daarom het informatiehuis externe veiligheid (IHEV) waarin een aantal informatieproducten geplaatst zijn. Deze informatieproducten zijn:

 1. De populatieservice
 2. De database kwetsbare objecten
 3. De landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid (SK-EV)

Spreker: Anita van Mulken (EV-advies van Mulken) en Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

16.00 - 17.00 Hoe passen gevaarlijke stoffen in een gezonde omgeving?

Niets lijkt niets de inwerkingtreding van de Omgevingswet – naar verwachting in de loop van 2021 – nog in de weg te staan. Het zal zeker in de beginfase niet eenvoudig worden. Dat geldt ook als het om zeer zorgwekkende stoffen gaat, een beleidsonderwerp dat zich al in een transitie bevindt. Een frisse blik op het stoffen- en omgevingsbeleid helpt om de dilemma’s te duiden en oplossingsrichtingen te verkennen.

Spreker: Jan-Willem Slaa (Witteveen en Bos), Jorna Kornelis en/of Jean-Marc Abbing, Merle de Lange en/of Simone van Dijk (RHDHV)

Woensdag 2 december

09.30-10.30 Compliance van regelgeving bij bedrijven via gedragsverandering

De infosessie laat zien hoe het Toezichtslab met gedragswetenschappelijke inzichten naar problemen en oplossingen kijkt. Dit gebeurt zowel vanuit het perspectief van de inspecteur als van de ondernemer. Deze invalshoek maakt het toezicht op bedrijven effectiever en doelgerichter.

Sprekers: Niels Hoogervorst en Marinus Jordaan (DCMR)

11.00-12.00 PGS Nieuwe Stijl

In het kader van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de zogenoemde PGS Nieuwe Stijl. Deze sessie gaat in op de kenmerken van PGS Nieuwe Stijl inclusief de interim PGS; de risico benadering waarop de PGS Nieuwe Stijl is gebaseerd; de aanstaande publicatie in digitale vorm en de voordelen voor gebruikers; en de juridische context inclusief de mogelijke toepassing in de periode tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Sprekers: Serge Bronkhorst en Robby Veeders (Projectbureau PGS) en Erik van Vliet (EVV Projecten)

16.00-17.00 Verstandig omgaan met evenementen

Het Omgevingsveiligheidsbeleid richt zich op het beschermen van mensen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en locaties. Maar hoe kun je het beste grote groepen mensen beschermen die zich gedurende een korte periode voornamelijk buiten bevinden? Welke afwegingen spelen hierbij een rol? Kan een gemeente hierop lokaal beleid voeren? Tijdens deze interactieve sessie wordt aan de hand van een vragen en stellingen met panelleden vanuit verschillende achtergronden het gesprek hierover aangegaan.

Sprekers:

Lorenzo Grabijn (VR Rotterdam-Rijnmond), Maarten Ponjé (Brandweer Zuid-Limburg) en Merle de Lange (RHDHV).

Donderdag 3 December

09.30-10.30 De kracht van begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies

Werk- en veiligheidsinstructies zijn niet altijd duidelijk en eenduidig voor de mensen die ermee moeten werken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid liet in een recent onderzoeksrapport zien dat dit soms leidt tot gevaarlijke incidenten. 
In de deelsessie gaan we in op de voordelen van begrijpelijke taal (taalniveau B1). We gaan in op de volgende onderwerpen:
 • wat zijn taalniveaus?
 • hoe taalvaardig is de Nederlandse bevolking?
 • wat is taalniveau B1?
 • wat zijn de voordelen van taalniveau B1?
 • hoe ziet een tekst op taalniveau B1 eruit?
 • wat vinden hoogopgeleiden van teksten op taalniveau B1?
 • waarom schrijven wij eigenlijk moeilijke teksten?
In deze workshop ervaar je de voordelen van werk- en veiligheidsinstructies in begrijpelijke taal. En je ontdekt dat je werk- en veiligheidsinstructies in begrijpelijke taal kunt schrijven. De workshop is interessant, onthutsend en grappig en voor veel mensen een eyeopener.
Spreker: Floor van Horen (Bureau Taal)

11.00-12.00 Regelgeving nieuwe energiedragers

Door het groeiende gebruik van lithium-ion batterijen neemt de behoefte aan duidelijke richtlijnen en kaders voor dit onderwerp toe. Nog dit jaar wordt (is) de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gepubliceerd. Ook is gestart met de productie van twee nieuwe delen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: één voor de opslag van Li-ionbatterijen en één voor energie-opslagsystemen. Tijdens deze interactieve sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden om opslag en gebruik van deze energiedragers op een veilige manier te reguleren.

Sprekers: Rikkert Hansler (RIVM) en Elske van de Fliert (Zero-e)

15.00-16.30 Alleen vinken geeft vonken!

Door de energietransitie verandert er veel tegelijkertijd. Leveren nieuwe vormen van energieopwekking gevaren op? Om dat te weten te komen, volstaan de bestaande afvinklijstjes voor veiligheid niet. De kennistafel Veilige Energietransitie brengt regionale en landelijke partijen bij elkaar die over de veiligheid van nieuwe energiedragers samen nadenken. De leermomenten nemen deelnemers mee naar hun eigen organisatie. Via de kennistafel leren ze ook nieuwe partners kennen om informatie en kennis te delen en samen activiteiten te ontwikkelen. Het hoofdthema van de Kennistafel VET is en blijft: veiligheid organiseer je samen!

Sprekers:

Marco van den Berg (LIOGS) en Hans Spobeck (IFV)

Vrijdag 4 September

09.30-10.30 Emissies van gevaarlijke stoffen bij branden met elektrische voertuigen in parkeergarages

In deze deelsessie worden emissies van branden met elektrische voertuigen vergeleken met conventionele voertuigen. Voor verschillende typen parkeergarages wordt beoordeeld hoe bij brand gemiddelde concentraties gevaarlijke stoffen in een parkeergarage kunnen toenemen en wat de gevolgen zijn voor het effectgebied in de omgeving van de parkeergarage.

Sprekers: Eelke Kooi, Lisette Pompe en Niels van Veen (RIVM)

11.00-12.00 Stand van zaken uitfaseren blusschuim met PFAS

Blusschuim bevat vaak het giftige en niet afbreekbare PFAS. Voor welke scenario’s is PFAS-houdend blusschuim nog nodig en hoe lang staat Europa het gebruik van die blusschuim nog toe?

Sprekers: Raymond Bras en Jeroen Konijnenberg (gezamenlijke brandweer

13.30-14.30 turen op omgevingsveiligheid met het omgevingsprogramma

Sturen op omgevingsveiligheid met het omgevingsprogramma De provincie Zuid-Holland wil haar ambities voor externe veiligheid (omgevingsveiligheid) uit de omgevingsvisie realiseren via de instrumenten omgevingsverordening en omgevingsprogramma. Dat is best een uitdaging gezien het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid en de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. In deze sessie delen we onze ervaringen en geven we inzichten over het eindresultaat.
 
In de sessie gaan we in op de volgende vragen:
 • Hoe kun je met het omgevingsprogramma sturen op omgevingsveiligheid?
 • Hoe vertaal je de beleidsdoelen uit de omgevingsvisie naar concrete maatregelen in het omgevingsprogramma?
 • Hoe zorg je voor integraliteit bij het vormgeven van het omgevingsprogramma?
 • Hoe geef je vorm aan participatie bij het opstellen van het omgevingsprogramma?
 • Hoe gaat de provincie Zuid-Holland omgevingsveiligheid vormgeven in het omgevingsprogramma? 

Sprekers: Egbert van Laar (provincie Zuid-Holland) en Dirk Jan de Boer (Oostkracht 10)

Maandag 7 december

09.30-10.30 Rekenen onder de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert wanneer en hoe er gerekend gaat worden. Ook de energietransitie leidt tot nieuwe vragen. In deze infosessie wordt ingegaan op de stand van zaken rond de rekenmodellen en welke ontwikkelingen er in de toekomst te verwachten zijn.

Paul Uijt de Haag (RIVM)

11.00-12.00 Windturbines nabij risicobedrijven

De kans op een incident bij een windturbine waardoor een nabij gelegen chemicaliënopslag wordt getroffen is erg klein. Maar als die kans zich voordoet, kan er bijvoorbeeld een grote wolk giftig gas vrijkomen. Daarom is het ministerie van IenW een onderzoek gestart naar het verbeteren van de veiligheid rond windmolens. Tijdens de infosessie wordt het onderzoek, dat op 8 december al ver gevorderd is, toegelicht.

Sprekers: Jeroen Eskens, Amanda Jansen en Armando Aerts (Antea Group)

16.00-17.00 Integrale gebiedsafweging onder de omgevingswet

In deze sessie ervaart u aan de hand van de casus ‘Feijenoord City’ wat er komt kijken bij het maken van een integrale gebiedsafweging. Dit gebeurt onder meer aan de hand van uitleg over hoe de methodiek van de veiligheideffectrapportage (VER) hierbij is toegepast. In workshopvorm wordt vervolgens besproken op welke manier u deze methodiek nog meer kan toepassen, met oog voor de mogelijkheden en voordelen in relatie tot de Omgevingswet.

Sprekers:

Daniel Koster (Gemeente Rotterdam) en Karen van Tol en/of Merle de Lange (RHDHV)

Dinsdag 8 September

15.00-16.00 EV-jurisprudentie nader bekeken

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Sprekers:

Christiaan Soer (RHDHV) en Esther Broeren (Element advocaten)

Woensdag 9 december

09.00-10.00 Kansen Seveso-inrichting onder de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt veel kansen voor Seveso-inrichtingen, de nieuwe naam voor Brzo-bedrijven. Zo wordt inbreng vanuit het bedrijfsleven in omgevingsplannen nog veel belangrijker, evenals goede communicatie met de omgeving. Hoe kan worden omgegaan met veranderingen in aandachtsgebieden in relatie tot het omgevingsplan? Deze vraag vormt de rode draad van de infosessie.

Spreker: Macco Korteweg Maris (VNCI), Hans van Santbrink (Santbrink I Advocaat), Simone van Dijk en/of Karen van Tol (RHDHV)

11.00-12.00 Toepassing van scherfvrij glas - contexten bij een nieuwe maatregel

Eén van de nieuwe punten van het omgevingsveiligheidsbeleid is het toepassen van aanvullende bouwkundige maatregelen. Daar is nog niet veel ervaring mee en er valt dus veel te leren. In april 2020 is de rapportage ‘Beglazing in explosieaandachtsgebieden - Informatiebundel scherfvrij glas’ gepubliceerd. Deze bundel geeft veel duidelijkheid over glastoepassingen en explosies. Maar de bundel laat ook zien dat er nog veel vragen te stellen zijn. Tijdens de infosessie worden de basisgedachten achter de informatiebundel toegelicht. Ongetwijfeld zal er ook discussie ontstaan. Dat is belangrijk, want daarmee helpen we elkaar verder.

Sprekers: Jeroen Eskens, Matthijs de Maaijer en Sussan Eggink-Eilander (Antea Group)

15.00-16.30 Regionale risicoprofielen: het scenario pandemie nader beschouwd

Iedere veiligheidsregio beschikt over een regionaal risicoprofiel, waarin aan de hand van mogelijke crisis- en crisistypen een aantal scenario’s is uitgewerkt. Ook de pandemie is in veel regio’s nader uitgewerkt, met veelal de grieppandemie als scenario. Wat leert ons nu de COVID-19-pandemie? Komen de verwachtingen overeen met wat we nu in werkelijkheid zien en kunnen we lessen trekken uit bijvoorbeeld de inschattingen van benodigde capaciteiten en maatregelen? Deze infosessie zet de recente ervaringen af tegen eerder gemaakte verwachtingen.

Sprekers: Monique Berrevoets en Roel Kouwen (Antea Group)

Donderdag 10 december

09.30-10.30 Aandachtsgebieden - Waar zijn welke maatregelen zinnig?

Met de komst van de Omgevingswet worden aandachtsgebieden geïntroduceerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied. De begrenzing van een aandachtsgebied is bepaald op basis van de afstand die bepaalde effecten kunnen hebben zoals een warmtestraling van 10 kW/m2 voor het brandaandachtsgebied.

Binnen een aandachtsgebied moeten gemeenten bij nieuwbouwplannen onderbouwen hoe rekening wordt gehouden met de kans op overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Maar niet alleen het effect, maar ook de kans dat een effect zich voordoet is voor een gemeente van belang om te kunnen beoordelen of nieuwbouw binnen een aandachtsgebied aanvaardbaar is of dat extra maatregelen nodig zijn. Bij een te kleine kans zijn maatregelen mogelijk niet zinvol.

In de presentatie zal door DCMR aan de hand van een aantal voorbeelden aangegeven worden hoe de kansen op een effect veranderen binnen aandachtsgebieden. Daarnaast vertellen de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam hoe hiermee in het ruimtelijk beleid kan worden omgegaan.

Sprekers: Annemie Wetzer (Provincie Zuid-Holland), Daniël Koster (Gemeente Rotterdam) en Luc Vijgen (DCMR)

11.00-12.00 Review externe veiligheid PGS-15 bedrijven

Bedrijven die voldoende grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen opslaan, vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor deze bedrijven moet in de vergunningverlening en ruimtelijke ordening rekening gehouden worden met de risico’s van eventuele ongevallen bij het bedrijf voor de omgeving. Daarbij moet volgens de nieuwe omgevingswet ook een gifwolkaandachtsgebied worden bepaald. Het scenario brand in de opslagruimte is daarvoor vaak bepalend.

RIVM heeft in de periode 2018-2020 met een literatuurstudie onderzocht of het rekenvoorschrift voor dit scenario nog actueel en valide is. Het rekenvoorschrift is in het begin van de jaren ’90 opgesteld en daarna zijn er alleen nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. In deze presentatie wordt aangegeven wat op basis van het literatuuronderzoek de zwakke punten in de rekenmethode zijn, welke verbeteringen RIVM wil doorvoeren en welk effect dat heeft op berekende effecten en risico’s. De presentatie is bedoeld om het vervolgtraject duidelijk te maken en biedt gelegenheid voor vragen en discussie.

Sprekers: Eelke Kooi en Gerald Laheij (RIVM)

15.00-16.30 Leren werken volgens de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt aan de bevoegd gezagen, en dus ook aan hun adviseurs, een integrale afweging van de verschillende belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Adviseurs moeten meer dan nu de processen regisseren en faciliteren. Dit vraagt om andere competenties, zoals samenwerken en onderhandelen.

Het doel van de workshop is om (online) te leren en te ervaren welke competenties je nodig hebt voor het uitvoeren van je taken onder de Omgevingswet.

Let op!

Deze sessie wordt niet opgenomen. Wanneer u zich aanmeldt verwachten wij dat u ook daadwerkelijk meedoet. Er kunnen maximaal 32 mensen deelnemen aan deze sessie. Deelnemers krijgen van te voren huiswerk mee (via mail, enkele dagen voor de sessie). U krijgt een rol toegewezen. Uw telefoonnummer wordt hiervoor gedeeld met andere deelnemers van deze sessie.

Sprekers: Marjan van der Meer en Marieke Janssen (GITP), Merle de Lange en Simone van Dijk (RHDHV) en Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

Schrijf je hier in voor het jaarcongres Relevant.