Workshops

Borging EV in ruimtelijke ordening

In het maken van plannen wordt onvoldoende rekening gehouden met de praktische uitvoering tijdens de bouw. Beide werelden spreken niet elkaars taal. Gevolg is dat geborgde maatregelen in de praktijk niet of maar mondjesmaat kunnen worden toegepast. Toch kan externe veiligheid heel goed als ruimtelijk relevant onderdeel van een plan worden meegenomen. Tijdens de sessie wordt dit toegelicht aan de hand van een door de Raad van State goedgekeurde casus in Breda.

Sprekers: Jan-Willem van Wijngen (DPA Cauberg-Huygen) en Frank van der Lans (DCMR milieudienst Rijnmond)


Meerwaarde van het brandweeradvies

Het advies van de brandweer of van een veiligheidsregio wordt vaak als lastig ervaren. Vreemd, want juist deze instanties hebben de specifieke kennis in huis om de effecten en omvang van een incident te bepalen. Hetzelfde geldt voor het benoemen van de mogelijkheden voor bestrijding, hulpverlening, zelfredzaamheid en gevaarbeperkende maatregelen. Een dergelijk advies maakt een gedegen verantwoording van een ontwikkeling mogelijk. Een gemeente of omgevingsdienst moet hier dan ook op de juiste wijze mee om te gaan. Aan de hand van twee casussen wordt u meegenomen in de mogelijkheden en meerwaarde van het advies van de brandweer of veiligheidsregio.

Sprekers: Jeroen Keyser (Veiligheidsregio Utrecht) en Ferry El-Aaidi (Brandweer Amsterdam-Amstelland)


QRA: opstellen en controleren

Voor een goed ruimtelijk besluit levert een QRA basisinformatie. Kennis en ervaring met het opstellen en controleren van een QRA is dus belangrijk. Om die reden verzorgt de VVM de cursus ‘QRA berekenen, doe het goed!’ en geeft het RIVM een cursus gericht op het controleren van de QRA. In deze workshop krijg je een samenvatting van deze twee cursussen. De workshop geeft een inkijkje in het opstellen en controleren van een QRA en geeft handvatten om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook geschikt voor degenen die vanuit het beleid interesse hebben voor de achtergronden van de QRA.  

Sprekers: Rudy Bos (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) en Patrick Heezen (RIVM)


Nood aan de man, heb een plan!

Op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in Spijkenisse bevinden zich logistieke en industriële dienstverleners, ship providers, bakkerijen en autoverkopers. Het is een gemengd bedrijventerrein, met bedrijven die niet alleen gevaarlijke stoffen opslaan, maar waar ook veel mensen werkzaam zijn. Deze combinatie betekent dat risicobeheersing bijzondere aandacht verdient.

Stel, ergens op het terrein breekt brand uit. Mensen besluiten op eigen initiatief het terrein te verlaten, met de auto. Er ontstaan verkeersopstoppingen, waardoor de locatie van het incident niet meer bereikbaar is voor hulpdiensten. Vluchtende mensen ondervinden hinder van giftige stoffen en rook. Mensen raken in paniek. Zo kan een relatief klein incident toch escaleren. Paniek leidt vaak tot ondoordachte acties, waarbij gewonden kunnen vallen. De praktijk leert dat dit secundaire letsel vaak maatgevend is voor het verloop van het incident en niet het incident zelf.

Goede plannen, afspraken, en oefeningen kunnen voorkomen dat een incident escaleert. Dit geldt niet alleen voor een incident binnen het bedrijf, maar ook voor incident bij een ander bedrijf. Daarom hielden de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse, de gemeente Spijkenisse, de DCMR Milieudienst Rijnmond en de VRR op vrijdag 28 november 2014 een gezamenlijke oefening op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Tijdens deze workshop worden de resultaten van de oefening gepresenteerd.

Sprekers: Marloes van Kemenade (DCMR milieudienst Rijnmond) en Tim Rouw (Rouw integrale veiligheid advies)


Beoordeling gelijkwaardigheid van veiligheidsmaatregelen

De PGS 29 beschrijft de ‘beste beschikbare technieken’ voor de atmosferische opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Daarbij wordt ruimte gegeven aan de toepassing van gelijkwaardige alternatieven. Voor een aantal alternatieven verschillen de overheid en bedrijfsleven van mening over de mate van gelijkwaardigheid. Ook wordt door het bedrijfsleven de redelijkheid van een aantal PGS 29-voorschriften betwijfeld.

Er is onderzoek gedaan naar de wijze waarop je de redelijkheid en gelijkwaardigheid van PGS 29-voorschriften zou kunnen beoordelen. Ook is nieuw onderzoek uitgevoerd naar de casuïstiek van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit atmosferische tanks.

In deze workshop wordt u geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeken en worden de dilemma’s geschetst die spelen bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid en redelijkheid van voorgestelde alternatieve maatregelen. Aan de hand van een casus worden deze dilemma’s verder toegelicht en bediscussieerd.

Sprekers: Chris Thijssen (TNO), Paul Uijt de Haag (RIVM)

 


LNG als motorbrandstof

LNG is een nieuw product waarvoor nog weinig regelgeving voorhanden is en waarover nog weinig kennis is. Nieuwe regelgeving en nieuwe kennis van veiligheid is hard nodig. Hoe gaan we in Nederland om met deze kennisleemtes en nog niet uitontwikkelde regelgeving, zonder dat de veiligheid in het geding is en zonder dat de LNG-uitrol wordt geblokkeerd? De inzet is momenteel de leemtes op te vullen door intensief samen te werken op het gebied van techniek, onderzoek en beleid & regelgeving.

Vragen die we met het publiek willen beantwoorden: Zijn we op de goede weg? Wordt LNG-kennis voldoende goed gedeeld? Welke veiligheidsaspecten zijn onderbelicht?

Sprekers: Leon Sluiman (GDF SUEZ LNG Solutions), Paula Bohlander (NEN), Mark Spruijt (TNO) en Edward Geus (RIVM)


Workshop: slow development waar de treinen raasden

De congreslocatie, het voormalige Wagenwerkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Amersfoort, was ooit het terrein waar de NS treinen rangeerde en repareerde. Het terrein ligt ingeklemd tussen belangrijke goederensporen, waardoor woningen ontwikkelen leek lange tijd onhaalbaar. Toch gaat dat nu gebeuren. In en rond de verschillende monumentale gebouwen ontstaat geleidelijk aan een inspirerende, creatieve locatie. Een complex dat zich als een lint van anderhalve kilometer lang en driehonderd meter breed uitstrekt langs het spoor nabij station Amersfoort.

Een burgerinitiatief was de motor achter het behoud van de oude gebouwen. Er ligt nu een plan dat voorziet in 1500 woningen en ruimte voor werk, onderwijs en cultuur, kortom een kloppend hart waar de industriële gebouwen de dragers van zijn. Het plan zal pas ver na 2050 volledig gerealiseerd zijn. Slow development dus!

De fasering en de wil om samen te werken is de sleutel van dit succes. Vanuit het perspectief van externe veiligheid en groepsrisico ging daaraan een lang onderhandelingsproces met Rijk, Prorail en gemeente vooraf om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. Een leerzame workshop over wat samenwerken, met geven en nemen, kan opleveren.

Spreker: Heino Abrahams (voormalig projectleider van de gemeente Amersfoort)

LET OP: Dit is de workshop, maar in de voorgaande ronde staat een excursie op de rollijst over hetzelfde onderwerp. Excursie en workshop zijn onafhankelijk van elkaar te volgen; voor beide inschrijven kan ook.

Terug naar programma