Drie vacatures voor detachering bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In het programma Modernisering omgevingsveiligheid zoekt het ministerie de balans tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en het veilig ontwerpen van de omgeving. Het programma werkt zoveel mogelijk ‘van buiten naar binnen’. Dat betekent dat IenM de beleidsvernieuwing samen met jullie vorm wil geven. De vaste kern bestaat uit drie IenM-ers en twee RIVM-ers. De huidige detacheringen vanuit de provincie, veiligheidsregio en jonge professionals lopen na de zomer af.

Het programma komt ook in een andere fase. In de komende tijd werkt IenM samen met andere overheden om de aandachtsgebieden voor brand, explosie en gifwolk op de kaart te zetten en op effectief zijn voor veiligheid  aan de samenwerkingstafel van de Omgevingswet. Veranderingen doen de organisaties zelf, maar samen kom je verder. De kandidaten voor onderstaande functies zorgen voor een verbinding met én tussen alle betrokkenen in het werkveld. Van de kandidaten wordt wel verwacht dat zij zich waar nodig kunnen verdiepen in de inhoud.

 

Vacature 1: Bijdragen aan het Informatiehuis omgevingsveiligheid

Het Informatie huis omgevingsveiligheid maakt onderdeel uit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit digitaal stelsel is nodig om aan een ieder de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen onder de Omgevingswet, zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Voor  deze vacature is er inmiddels een gerede kandidaat, die in deeltijd vanuit het programma leiding gaat geven aan dit proces. Gezien de ambitie van het plan van aanpak is IenM op zoek naar iemand die hem in deeltijd daarbij wil helpen. Uitdagingen in deze functie zijn:

 • Afstemmen rollen en verwachtingen van alle betrokken partijen, zoals IenM, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.
 • Vaststellen en uitvoeren van een ambitieus, haalbaar en betaalbaar plan van aanpak met alle betrokken partijen.
 • Managen van verwachtingen in het veld.

 

Vacature 2: Bijdragen aan de totstandkoming van aandachtsgebieden

De modernisering van omgevingsveiligheid komt vooral tot uiting met de introductie van aandachtsgebieden voor brand, explosie en gifwolk. Voor bepaalde activiteiten met gevaarlijke stoffen, zoals bij BRZO bedrijven moeten de aandachtsgebieden per geval berekend worden. Voor andere activiteiten zijn of worden standaard afstanden bepaald.

Gezien de toezegging aan de Tweede Kamer, is IenM op zoek naar iemand die kan verbinden. Uitdagingen in deze functie zijn:

 • Afstemmen rollen en verwachtingen van alle betrokken partijen, zoals bedrijven, onderzoeksbureaus en omgevingsdiensten.
 • Vaststellen en uitvoeren van een ambitieus, haalbaar en betaalbaar plan van aanpak met alle betrokken partijen. De eerste opdracht is om 100 BRZO bedrijven te selecteren die in 2017 worden doorgerekend.
 • Managen van verwachtingen in het veld.

 

Vacature 3: Een effectieve inbreng van omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid is nu het domein van specialisten die reageren op voorstellen, risico’s berekenen en bestuurders van een deskundig advies voorzien. In het ruimtelijk domein wordt dat anders: in de Omgevingswet moeten burgers en bestuurders aan de slag met veiligheidsinformatie die voor iedereen begrijpelijk is. En aan specialisten wordt gevraagd te anticiperen en met visies op het ruimtegebruik te komen: hoe kunnen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt?

Voor dit traject is IenM op zoek naar iemand met een uitgebreid netwerk bij gemeenten en haar ambtelijke adviseurs. Uitdagingen in deze functie zijn:

 • Afstemmen rollen en verwachtingen van alle betrokken partijen, zoals veiligheidsregio, GGD, omgevingsdienst en gemeente (ambtenaren en bestuurders).
 • De inbreng op het gebied van (omgevings-)veiligheid, milieu en gezondheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan betekenisvol maken.
 • Het maken en delen van inspirerende praktijkvoorbeelden.

 

Procedure:

 • Heb je belangstelling voor één van bovenstaande vacatures, dan stuur je een mail aan arie-jan.arbouw@minienm.nl . Bij de mail stuur je een overzicht van je opleiding en werkervaring. Geef aan wat je hoopt te bereiken tijdens de detachering en welke kwaliteiten je hebt om daaraan bij te dragen.
 • Na ontvangst van je mail krijg je zo snel mogelijk bericht van ontvangst en wordt je gebeld over het vervolg. Het streven is om alle vacatures op 1 september 2017 of eerder te vervullen. De inschrijving sluit op 12 juni 2017.