Nieuws

Basisnet gaat definitief van start per 1 april 2015

Geplaatst op: 12 maart 2015

In het Staatsblad (2015, 92) is het besluit gepubliceerd van 20 februari 2015, waarmee een aantal wetten en besluiten op 1 april 2015 in werking treden:

  • de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (2013, 307);
  • afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012;
  • het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (2013, 340)
  • het Besluit externe veiligheid transportroutes

Enerzijds is er een noodzaak en toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Anderzijds is er een behoefte om de fysieke ruimte langs en boven de infrastructuur intensiever te benutten. Basisnet beheerst de afweging hiertussen.

Dit gebeurt door mensen die wonen, werken en recreëren langs infrastructuur waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt een maatschappelijk geaccepteerd beschermingsniveau te bieden.

Met de inwerkingtreding van het Basisnet komt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) te vervallen.

Staatsblad

Bron: InfoMil