Nieuws

Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico

Geplaatst op: 24 april 2018

Uit de evaluatie van het externe veiligheidsbeleid is gebleken dat in de ruimtelijke ordening onvoldoende rekening werd gehouden met de hoogte van het groepsrisico. Ook werd de groepsrisicoafweging meestal pas laat in het RO-proces uitgevoerd

Om groepsrisico in de ruimtelijke ordening beter hanteerbaar te maken is in het project Modernisering omgevingsveiligheid van het ministerie van IenW een nieuwe methodiek ontwikkeld. Deze methodiek werkt met aandachtsgebieden. In de Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico wordt die methodiek uitgelegd en worden discussiepunten benoemd en het standpunt van provincies uitgelegd.

DISCLAIMER: De beschouwing is geschreven louter ter informatie van de bestuurders van provincies en gemeenten die deelnamen aan de strategische adviesgroep MOV. In strategische adviesgroep MOV wordt samen met het ministerie IenW de modernisering van het omgevingsveiligheidbeleid besproken. Tijdens het overleg van 1 februari 2018 zijn nadere afspraken gemaakt hoe om te gaan met de beschouwde kans- en risicoproblematiek.