Nieuws

Besluit (ontwerp) betreffende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Geplaatst op: 24 augustus 2009

De minister van VROM heeft het ontwerpbesluit, houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Klik hier voor de Kamerbrief.

Het ontwerpbesluit zal tevens in de Staatscourant worden bekendgemaakt. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden binnen vier weken na de datum van publicatie zijn zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen.