Nieuws

Betekenis Risicokaart.nl vergroot door koppeling Valuator en Populator

Geplaatst op: 16 oktober 2011

Tot eind van dit jaar kunnen professionele gebruikers van de Risicokaart onbeperkt gebruik maken van de Populator® en de Valuator®. De toegang tot deze informatieservices voor populatietellingen en economische waarde-berekeningen is georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.m.v. een pilotproject. Doel van dit project is het meten van de behoefte om uiteindelijk te kunnen komen tot een definitieve implementatie van deze koppeling binnen de Risicokaart.

De Risicokaart is een informatieve webapplicatie waarmee burgers zichzelf kunnen informeren over risico's in hun woonomgeving. Voor professionele gebruikers is er een Prof-versie van de kaart. Deze versie bevat meer informatie over de risico’s dan de openbare risicokaart (zoals risico-contouren). De informatie uit deze kaart is bruikbaar voor besturen en overheidsdiensten bij het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van hulpverlening en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, risicocommunicatie, ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving en verkeer en vervoer.

Professionele risicokaart

Vanaf 1 augustus heeft Bridgis zowel de Populator® als de Valuator® voor de professionele risicokaart toegankelijk geomaakt door middel van XML-webservices. Het IPO heeft een koppeling gemaakt binnen de applicatie, waardoor gebruikers waardevolle en betrouwbare gegevens op het gebied van bevolkingsaantallen en samenstelling en economische waarden op afstand kunnen ontsluiten.

Koppeling Populator en Valuator

Het IPO wil van de Risicokaart een brede service maken met de nadruk op continuïteit, actualiteit en volledigheid. Een koppeling met de informatieservices van Bridgis zorgt voor extra toegevoegde waarde waarmee IPO deze doelstellingen kan realiseren. Door middel van een real time koppeling worden risico-analyses van gebruikers nu verrijkt met actuele en volledige gegevens over populatie en economische waarden.

De Populator® berekent hoeveel mensen in een gebied aanwezig kunnen zijn. De Populator® combineert verschillende databronnen van overheden, gerenommeerde bedrijven en instellingen. Met de Valuator® kan men berekeningen maken van de economische en vastgoedwaarden in gebieden.