Nieuws

Bouwbesluit 2012 gepubliceerd

Geplaatst op: 25 september 2011

In het Bouwbesluit 2012 zijn een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd.

Dat nieuwe besluit komt in plaats van het huidige Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit, een aantal verordeningen uit de gemeentelijke bouwverordeningen en een aantal andere c.q. nieuwe voorschriften. Een deel van die nieuwe voorschriften heeft betrekking op het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden van het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (o.a. art. 2.132 en 2.133). Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied. Het voornemen is om het Bouwbesluit 2012 op 1 januari 2012 in werking te laten treden, met dien verstande dat de voorschriften voor het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden tegelijk in werking treden met de wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit transportroutes externe veiligheid (naar verwachting medio 2012).