Nieuws

BRZO-taken per provincie gebundeld in een RUD

Geplaatst op: 27 juni 2011

Het IPO heeft op 20 juni een brief gezonden aan staatssecretaris Atsma over de uitvoering van de taken van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) met het voorstel de BRZO-taken van provincies en de milieutaken van gemeenten per provincie in één RUD te bundelen. De uitvoering van de inspecties van BRZO bedrijven vindt sinds enkele jaren plaats vanuit maatlatorganisaties die voldoen aan kwaliteitscriteria (“maatlatten”).

De criteria hebben onder meer betrekking op technische zaken, bedrijfsprocessen, en de vereiste deskundigheid van de inspecteurs. Op landelijk niveau wordt het beleid bestuurlijk bepaald door een vertegenwoordiging van het betrokken bevoegd gezag en uitgewerkt naar landsdelige inspectie-programma’s. Het gezamenlijke programma LAT-RB, Landelijke Aanpak Risicovolle bedrijven (www.brzo.99.nl), coördineert de samenhang tussen de landelijke bestuurlijke afspraken en de landsdelige uitvoering. De uitvoering van de milieu-inspecties van BRZO bedrijven vindt plaats door medewerkers van de RUD’s waar de provinciale en gemeentelijke inbreng in de uitvoering van de landsdelige afspraken is samengebracht. Concrete voorstellen over het onderbrengen van rijkstaken bij de RUD’s laat echter nog op zich wachten. Daarop attendeert het IPO de staatssecretaris.

In de brief aan staatsecretaris Atsma geeft het IPO tevens haar visie op het gebruik van de escalatieladder. Zij vraagt de staatsecretaris om waar nodig de bestuurlijke interventies gericht toe te passen. Ook vraagt het IPO duidelijkheid over de planning van het evalueren en wettelijke vaststellen van de kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving uit het basistakenpakket voor RUD’s. De maatlat voor de BRZO valt daar ook onder.

De informatie-uitwisseling ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de RUD’s en gebruik van het Omgevingsloket (OLO) vraagt meer aandacht dan voorzien. Dat vraagt om een voortvarende aanpak van het rijk. De aanloopproblemen met het OLO zijn in elk geval accuraat en in goed overleg met de provincies opgepakt!

De provincies hebben met afzonderlijke brieven staatssecretaris Atsma geïnformeerd over de stand van zaken van het bottom up proces in hun provincie, vanwege zijn verzoek om voor juni aan te geven hoe het eindbeeld er per provincie uitziet, inclusief tijdspad.

Heeft u een vraag of een opmerking over dit bericht? Neemt u dan contact op met de afdeling communicatie: communicatie@ipo.nl of (070) 888 1294