Nieuws

CAROLA, het nieuwe rekenpakket voor de EV-risico's van ondergrondse hogedruk aardgasleidingen

Geplaatst op: 4 juli 2009

CAROLA wordt het rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Momenteel worden berekeningen voor deze leidingen uitgevoerd met het niet vrij verkrijgbare rekenpakket PIPESAFE Het vrij verkrijgbare CAROLA vervangt het PipeSafe pakket als rekenstandaard voor de hoge druk aardgasleidingen. CAROLA is bedoeld voor bevoegde gezagen, adviesbureaus en leidingeigenaren / -exploitanten. Berekeningen met CAROLA geven dezelfde uitkomsten als eerdere berekeningen met PIPESAFE bij gebruik van de vastgestelde rekenmethodiek.

Met CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt aan de risiconormen voor de Externe Veiligheid, zoals die zullen worden vastgelegd in de AMvB Buisleidingen. Naast de risico's van drooggasleidingen kunnen met CAROLA ook de risico's van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens die bij de leidingeigenaar kunnen worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR-contouren) en de FN-curve voor het groepsrisico (GR). Voor het groepsrisico is ook een functionaliteit opgenomen waarmee eenvoudig de conservatiefste leidingkilometer kan worden bepaald.

Momenteel worden de laatste testen uitgevoerd en wordt bekeken hoe voor het inlezen van de benodigde populatiedata aangesloten kan worden bij het in ontwikkeling zijnde Nationaal Populatiebestand. CAROLA is al aan een beperkte gebruikersgroep voorgelegd om de gebruikersvriendelijkheid en de eenduidigheid van het pakket te toetsen.

Vanaf het moment dat CAROLA beschikbaar is, zal het pakket via informatiebijeenkomsten worden geintroduceerd. Het Centrum Externe Veiligheid van het RIVM gaat de introductie en de verspreiding en de helpdesk van CAROLA verzorgen. Informatie over de achtergronden en het gebruik van CAROLA vindt u hier.