Nieuws

Cebeon Gemeentelijke verdeelsleutel Externe Veiligheid

Geplaatst op: 23 juni 2020

Door Cebeon is een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld.

Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld, voor een verdeling van middelen voor gemeentelijke taken inzake externe veiligheid. Het betreft taken in de sfeer van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn op deze taakgebieden het bevoegd gezag, maar de taken worden in belangrijke mate uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.