Nieuws

Chemische warehousing publiceert landelijke inventarisatie.

Geplaatst op: 8 maart 2009

De vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven heeft de resultaten van haar landelijke inventarisatie naar de problematiek van chemische opslagen gepubliceerd. Aan de inventarisatie deden zowel grote - alsmede kleine opslagen van chemische stoffen mee. De grote opslagen lijken daarin minder moeite te hebben met invulling en acceptatie van regelgeving. De resultaten laten echter zien dat er nog veel te doen is.

Zo geeft 37% van de respondenten aan, dat ze het lastig vinden om met de PGS15 te werken; de richtlijn voor de opslag van chemie in stukgoed. En daarbij geeft 30% aan een probleem te hebben met de scheiding van stoffen.

Tevens bevestigt het onderzoek, dat er met de brandbestrijdingssystemen veel mis is. Bij 74% van de opslaghouders met een hi-ex installatie worden er moeilijkheden met de certificering geconstateerd. De problematiek wordt daarbij onderscheiden in stofgerelateerde - en techniek gerelateerde problematiek. Waarbij opgemerkt wordt, dat daarvan een groot deel buiten het vermogen en schuld van de opslaghouders ligt, maar waarvan de consequenties wel bij hun is komen te liggen. Een reeks aan aanbevelingen worden in de rapportage gedaan om uit deze impasse te komen.

De inventarisatie brengt nog meer opmerkelijke uitslagen aan het licht. Zo geeft 37,5% van de bedrijven aan, dat het invullen van de verplichtingen van de BRZO als moeilijk wordt ervaren. Ook heeft een deel van de bedrijven moeite met de identificatie van gevaren, opstellen van veiligheidsprocedures en opzetten van een Veiligheids-beheersysteem. Onderliggende oorzaken liggen deels in de gebrekkige wetgeving die vooral voor de chemische industrie geschreven is en het ontbreken van kennis bij bedrijven. En dat laatste komt met name omdat er geen kennisbron voorhanden is en geen opleiding voor de sector bestaat.

De vereniging pleit voor een openbare kennisbank waarin kennis met betrekking tot de opslag van chemische stoffen verzameld wordt. De vereniging werpt zich op deze kennisbank te ontwikkelen en faciliteren en vraagt aan de overheid financiële steun om dit van de grond te krijgen.

Opslaghouders van chemische stoffen wijzen er bovendien op dat er landelijk grote verschillen bestaan in interpretatie van wetgeving door toezichthouders. Bedrijven hebben zich jarenlang in de kou voelen staan en constateren bovendien dat ze te kampen hebben met een imago probleem.

De landelijke inventarisatie stond open voor leden en niet-leden, alsmede voor grote- en kleine opslaghouders. De resultaten zullen in ieder richting gaan geven aan de speerpunten van de vereniging voor de komende tijd. De vereniging VNCW; wat staat voor Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven, komt op voor de belangen van zowel kleine - alsmede grote opslaghouders van chemische stoffen. De vereniging die nu iets meer dan vijf maanden geleden werd opgericht vertegenwoordigd inmiddels een flink deel van de grote chemische opslagbedrijven.

Meer informatie vindt u in de rapportage en op de website van de vereniging.