Nieuws

De Europese Commissie lanceert netwerk CCS-projecten

Geplaatst op: 27 september 2010

De lancering van het netwerk dient ter ondersteuning van demonstratieprojecten voor de afvang- en opslag van CO2 (CCS). Doel is dat leden van het netwerk door het delen van kennis ‘best practices’ kunnen identificeren. Het initiatief moet bijdragen aan het volledig benutten van het potentieel van CCS en het verminderen van de broeikasgasemissies.

Om lid te worden van het netwerk moet het CCS-project tegen 2015 operationeel zijn en aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden op de website CCSnetwork.eu uiteengezet. Lidmaatschap heeft geen invloed op het wel of niet in aanmerking komen voor Europese financiering, aldus een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

In december 2008 werd het Europese klimaat- en energiepakket aangenomen. Het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) is daar een onderdeel van. De CCS-richtlijn 2009/31/EG stelt een wettelijk kader vast voor de milieuveilige geologische opslag van CO2, teneinde bij te dragen tot de bestrijding van de klimaatverandering. Provincies zijn medebevoegd met betrekking tot nieuw te bouwen elektriciteitscentrales en verantwoordelijk voor de opslag van afval in de ondergrond. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot het CO2-transport door (bestaande) buisleidingen. Bovendien heeft de opslag van CO2 gevolgen voor de ruimtelijke ordeningspraktijk.

Klik hier voor meer informatie.