Nieuws

Derde wijziging REVI gepubliceerd

Geplaatst op: 13 januari 2009

In Staatscourant 2008 nummer 245 is de derde wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) gepubliceerd. Deze zal naar verwachting eind januari in werking treden samen met de wijziging van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). (staatsblad 2008 nr 380)

De meest in het oog springende aspecten van deze aanpassingen zijn de volgende:

LPG tankstations met een doorzet van meer dan 1500 kuub worden categoriaal waardoor er geen kwantitatieve risicoanalyse (QRA) meer uitgevoerd hoeft te worden om de 10-6 contour te bepalen.

Er wordt een nieuwe versie van de Handleiding Risicoberekeningen voorgeschreven, te weten: versie 3.1 januari 2009. Deze is na de inwerkingtreding te downloaden van de site van het RIVM.

Er is een nieuwe afstandentabel vastgesteld voor de PGS 15 opslagplaatsen waarbij de afstanden mede afhankelijk zijn gemaakt van het percentage stikstof in de opgeslagen stoffen.

Bron: Infomil