Nieuws

Externe veiligheid bij aanpassen van infrastructuur

Geplaatst op: 8 oktober 2014

Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet nu en in de toekomst mogelijk blijven. De risico's voor omwonenden langs die transportroutes moet wel binnen grenzen blijven. Verder moet het voor gemeenten duidelijk zijn waar zij wel of niet mogen bouwen. Dat was de aanleiding om Basisnet te ontwikkelen.

Het Basisnet wordt verankerd in wet- en regelgeving.

Externe veiligheid is daarom één van de aandachtspunten bij besluitvorming over de aanleg of aanpassing van infrastructuur. Infrastructuur gaat over wegen, spoor- en vaarwegen.

In de Staatscourant zijn op 1 oktober 2014 ‘Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten' gepubliceerd. De minister van Infrastructuur en Milieu geeft daarbij aan hoe zij het aspect externe veiligheid toepast bij de vaststelling van tracé- en verkeersbesluiten. Tracébesluiten betreffen de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur.

De minister verzoekt de andere overheden, waaronder gemeenten en provincies, deze beleidsregels toe te passen in vergelijkbare situaties.

Het is de bedoeling dat de beleidsregels gelijk in werking treden met de overige wet- en regelgeving ten aanzien van het Basisnet. Volgens de huidige inzichten is dat op 1 januari 2015.