Nieuws

Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon

Geplaatst op: 23 juni 2020

Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld voor verdeling van middelen voor gemeentelijke taken Externe Veiligheid.

De gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon betreft taken in de sfeer van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn op deze taakgebieden het bevoegd gezag, maar de taken worden in belangrijke mate uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.