Nieuws

Kabinet wil Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) opheffen

Geplaatst op: 13 juli 2008

In een reactie op het evaluatierapport dat de AGS begin dit jaar heeft gepubliceerd, schrijft minister Kramer (VROM)dat zij de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) op wil heffen.

Op 1 juni 2008 is de benoemingstermijn van de huidige raadsleden afgelopen. Om de huidige raad in de gelegenheid te stellen de nu nog uitstaande adviesaanvragen af te ronden, worden de raadsleden voor een beperkte periode herbenoemd. Het kabinet bereidt de opheffing van de AGS formeel voor.

De AGS is per 1 juni 2004 ingesteld als vast college van advies op het terrein van veiligheid van gevaarlijke stoffen. De raad kreeg de taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving inzake technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

Een externe evaluatiecommissie heeft echter geconstateerd dat er een verschil in taakopvatting is ontstaan tussen de overheid en de AGS, met name rond de actualisatie van de PGS-serie. Waar VROM de AGS beschouwde als opvolger van de CPR en als concrete uitwerking van het advies van de commissie Oosting, stond de AGS een meer strategische invulling van zijn taakopdracht voor.

Veiligheid nooit af

In haar eigen evaluatie concludeerde de Adviesraad begin dit jaar dat 'veiligheid nooit af is' en dat er dus een onafhankelijke AGS nodig is. Ook Karla Peijs, voorzitter van de externe commissie die de AGS evalueerde, constateerde dat de AGS in de toekomst onmisbaar is als onafhankelijk instituut. Dit legitimeert volgens het kabinet echter onvoldoende het voortbestaan van een adviescollege. De tijd is veranderd, het vraagstuk externe veiligheid is meer uitgewerkt sinds de vuurwerkramp in Enschede, schrijft Cramer.

De actualisatie en het beheer van de Publicatiereeks komt bij een gespecialiseerd beheersorganisatie te liggen. De versterking van de kennisinfrastructuur van veiligheid en gevaarlijke stoffen moet plaats gaan vinden via drie kennisplatforms:

  • op operationeel niveau is er het door de provincies geïnitieerde netwerk relevant

  • op strategisch niveau wordt een kennisplatform gevormd van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid, TNO, RIVM, Universiteiten en de AGS.

  • op tactisch niveau is aansluiting gevonden bij het specialistenforum DORA, voorgezeten door het RIVM, waarin nagenoeg alle in Nederland beschikbare expertise op het gebied van rekenmethoden is vertegenwoordigd.

Het kabinet kan zich wel voorstellen dat op ad-hoc basis advies wordt gevraagd aan gespecialiseerde universiteitsonderdelen of in het buitenland beschikbare specialisten om te komen tot onafhankelijke toetsing en beoordeling van de rekenmethoden.

Lees de volledige brief van minister Cramer over de evaluatie van de Adviesraad Gevaarlijke stoffen.