Nieuws

LAT Risicobeheersing Bedrijven volgt LAT BRZO en VT Chemie op

Geplaatst op: 7 maart 2011

Het programma ‘Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven’ is op 26 januari 2011 officieel van start gegaan. De LAT gaat het toezicht verbeteren op alle grote risicobedrijven in Nederland en bouwt verder op de activiteiten van voorgangers VT Chemie en LAT BRZO. Zo zal het toezicht efficiënter en effectiever worden door onder andere systeemgericht toezicht, een gezamenlijk opleidingstraject voor toezichthouders en een online inspectiedatabase. De komende maanden wordt de nieuwe regionale en landelijke organisatiestructuur opgezet.

Optimale risicobeheersing

Het LAT BRZO ondersteunde de afgelopen jaren het toezicht op ongeveer 400 bedrijven die vallen onder het BRZO, Vernieuwing Toezicht (VT) Chemie het toezicht op 120 grote chemiebedrijven, waarvan 80% ook BRZO-plichtig is. Om de behaalde successen voort te zetten, is besloten om de activiteiten van LAT BRZO en VT Chemie vanaf 2011 in een gezamenlijk programma voort te zetten: ‘Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven’. De LAT heeft de ambitie te komen tot een optimale risicobeheersing bij bedrijven op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en water. Vanuit overheidszijde zal het toezicht op deze bedrijven efficiënter en effectiever worden ingezet, zodat bedrijven afgestemd en eenduidig toezicht ervaren. Dat betekent niet minder toezicht, maar wel risicogestuurd en deskundiger toezicht. Het uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, het overheidstoezicht kan vervolgens aanhaken op de bedrijfsinterne managementsystemen: ‘systeemgericht’ toezicht.

Tien overheden

Bij de LAT zijn tien overheidsinstanties betrokken: Arbeidsinspectie (voor BRZO en Arbo), brandweer (BRZO, brandveiligheid), gemeenten (BRZO en omgevingsvergunning milieu), provincies (BRZO en omgevingsvergunning milieu), VROM-Inspectie (interbestuurlijk toezicht, Wm, REACH), Rijkswaterstaat (Waterwet en BRZO), waterschappen (Waterwet en BRZO), Nederlandse Emissie Autoriteit (CO2 en NOx-emissiehandel), Inspectie Verkeer en Waterstaat (vervoer gevaarlijke stoffen) en het Havenbedrijf (havenverordening). Net als bij de BRZO-aanpak, is de samenwerking regionaal georganiseerd. De vier regio’s stellen een regionaal bestuurlijk inspectieprogramma op met afspraken over coördinatie en samenwerking bij het toezicht. In 2011 wordt hiermee een eerste start gemaakt, vanaf 2012 moeten de regionale bestuurlijke inspectieprogramma’s volledig en volwaardig zijn.

Landelijke regie

Het bedrijfsleven heeft in aanloop naar het nieuwe programma LAT Risicobeheersing Bedrijven nadrukkelijk gevraagd om landelijke regie: eenzelfde aanpak voor alle bedrijven in het land. Ook voor de overheid biedt afstemming, coördinatie en sturing op landelijke schaal voordelen met het oog op efficiency en effectiviteit. De landelijke programmaorganisatie wordt daarom voortgezet, met ondersteuning door een projectbureau: het LAT-bureau. De inspectiepartners en regio’s zijn direct in de programmaorganisatie vertegenwoordigd. Nieuw is het bestuurlijk overleg waarmee de ambtelijke uitvoering wordt gekoppeld aan bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast is het bedrijfsleven ook vertegenwoordigd. De LAT-organisatie wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de regio's om de onderlinge verbinding tussen de regio's te verstevigen voor de gewenste landelijke uniformiteit. Daarnaast wordt zo ook een geschikt platform gerealiseerd om gezamenlijk ontwikkelingen op te pakken, bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van toezichthouders, een gezamenlijke inspectiemethode en handhaving. Voor dergelijke ontwikkelingen worden landelijke werkgroepen ingesteld. Het LAT jaarprogramma geeft een handzaam overzicht van de voor 2011 voorgenomen activiteiten.