Nieuws

Meer bedrijven leven regels BRZO na

Geplaatst op: 7 september 2015

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden produceren en/ of opslaan, moeten voldoen aan strenge veiligheidswetgeving (Besluit Risico's zware ongevallen afgekort als Brzo). Uit de monitoring over 2014 blijkt dat het naleefpercentage met bedrijven zonder overtredingen van het Brzo is gestegen met 11% ten opzicht van 2013.

In 2014 zijn 362 van 406 bedrijven geïnspecteerd in opdracht van provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Uit deze inspecties blijkt dat 53% van de bedrijven de regels uit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo’99) niet volledig naleeft. In 2013 was dat 64%. Dit blijkt uit de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2014’ die in opdracht van de betrokken overheden door het BRZO+ is opgesteld.

Het aantal inspecties is vergelijkbaar met 2013, het aantal onaangekondigde inspecties nam echter toe. De geconstateerde overtredingen worden in drie categorieën ingedeeld: •Categorie 1: onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval en ernstig gevaar •Categorie 2: geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, wel duidelijk onvoldoende maatregelen getroffen •Categorie 3: zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval, wel lichtere tekortkomingen

Uit de inspecties blijkt dat het aantal overtredingen die binnen de eerste categorie vallen zeer gering is in vergelijking met overtredingen in de overige categorieën. Bij constatering van de overtredingen is altijd handhavend opgetreden door het verantwoordelijk bevoegde gezag.

Deze verschillende overheden werken in de uitvoering samen in BRZO+. Het gaat daarbij om provincies en gemeenten (die de uitvoering van hun vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) hebben ondergebracht bij zes -omgevingsdiensten), de Inspectie SZW (I-SZW), de veiligheidsregio’s, waterkwaliteitsbeheerders en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)). Ook het Openbaar Ministerie is aangesloten bij het BRZO+ om de afstemming met het strafrecht gestalte te geven.

Deze samenwerking heeft een impuls gegeven aan de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Zo werken deze partijen met een gemeenschappelijke handhavingsstrategie en is hard gewerkt aan de ontwikkeling van gezamenlijke scholing en opleiding van de medewerkers die de inspecties uitvoeren. De goede samenwerking resulteert in een gezamenlijk jaarprogramma voor BRZO+, dat weer een stap verder gaat dan het plannen van gezamenlijke inspecties.

Het IPO heeft namens de samenwerkende bevoegde partijen de rapportage van het BRZO+ per brief aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM) en de ministers Lodewijk Asscher (SZW) en Ard Van der Steur (VenJ) .

De brief leest u hier, de monitor hier.

Bron: IPO