Nieuws

Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8000 Risicomanagementsysteem buisleidingsystemen gepubliceerd

Geplaatst op: 9 juni 2009

Hiermee wordt het beheer van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geregeld. NTA 8000 bevat eisen voor een risicomanagementsysteem. Doel is om gedurende de bedrijfsvoering en bedrijfsbeëindiging van buisleidinggsystemen incidenten te voorkomen waarbij een gevaarlijke stof of stof onder hoge druk is betrokken. Doel is ook de gevolgen van deze incidenten te beheersen.

Exploitant

Met deze nieuwe Nederlands Technische Afspraak en de NEN 3650-serie is een complete set vrijwillige privaatrechtelijke normen voorhanden waarmee de exploitant in staat is de integriteit van de buisleiding te waarborgen. Ook kan hij zo voldoen aan de wettelijk vereiste zorgplicht (leidingbeheer) die de wet milieubeheer voorschrijft. NTA 8000 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de normcommissie Transportleidingen, waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd.

Nieuwe extern veiligheidsbeleid

Het ministerie van VROM ontwikkelt op dit moment een nieuw extern veiligheidsbeleid voor buisleidingen. Naar verwachting volgt in de loop van 2010 de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor Buisleidingen. In de AMvB wordt opgenomen dat leidingexploitanten moeten beschikken over een risicomanagementsysteem. Met het implementeren en toepassen van de NTA 8000 kan hier invulling aan worden gegeven. Daarnaast is bekend dat de VROM-inspectie het toezicht verzorgt voor wat betreft leidingintegriteit. Implementatie van de NEN 3650-serie inclusief NTA 8000, gaat een cruciale rol spelen bij de toetsing en handhaving.

Meer informatie

De digitale versie van de NTA is kosteloos te downloaden. Dit heeft het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu mogelijk gemaakt.

Bron: Gevaarlijke lading, vaktijdschrift voor vervoer-, op- en overslag van gevaarlijke stoffen, 7 juni 2009