Nieuws

Nieuwe PGS-publicaties in de maak

Geplaatst op: 17 oktober 2010

De PGS breidt haar reeks uit met drie nieuwe publicaties. Bovendien wordt één PGS geactualiseerd. Bedrijven, vergunningverleners, en toezichthouders nemen deel aan de PGS teams die de publicaties opstellen.

Naast de vier nieuwe projectteams zijn er momenteel 10 andere projectteams actief met de actualisatie of het opstellen van nieuwe publicaties. Een overzicht van het actualisatieprogramma vindt u hier.

TOELICHTING PROJECTTEAMS:

Actualisatie PGS 9 "Opslag vloeibare zuurstof"

De huidige versie van de PGS 9 "Opslag vloeibare zuurstof" is verschenen in 1983 (als CPR 5). In juli 2007 is de CPR 5 ongewijzigd overgegaan in de PGS 9 en op 1 oktober 2007 is een erratum op de PGS 9 gepubliceerd.

De PGS 9 wordt uitgebreid met de opslag van andere sterk gekoelde vloeibaar gemaakt gassen zoals stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas.

De geactualiseerde PGS 9 zal vermoedelijk eind 2011 beschikbaar zijn.

PGS 31 "Opslag chemische vloeistoffen"

In de nieuw op te stellen PGS 31 "Opslag chemische vloeistoffen" geeft richtlijnen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van opslag en verpomping van vloeibare chemicaliën in tanks groter dan 0,35 m3. Het doel is om hiermee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realizeren. Brandstoffen en verpakte chemicaliën vallen niet onder deze PGS.

Bulk-opslag van oplosmiddelen, zuren en basen is momenteel nergens eenduidig geregeld. Vanuit de metaal-elektro industrie, de grafische industrie, zwembaden en leveranciers van bulk-chemicaliën is regelmatig de vraag gerezen welke richtlijnen nu van toepassing zijn.

In deze nieuwe PGS worden richtlijnen opgesteld die enerzijds de relatie leggen met bestaande PGS publicaties, en anderzijds voor de nog niet-afgedekte situaties maatregelen gaat voorschrijven.

De nieuwe PGS zal vermoedelijk begin 2012 beschikbaar zijn.

PGS 33 "LNG vulstations"

Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquified Natural Gas (LNG), is een opkomende brandstof voor de transportsector. LNG is een mengsel van methaan met restgassen als stikstof, propaan en ethaan. Aardgas speelt een cruciale rol in de transitie naar duurzame mobiliteit. Enerzijds is aardgas een relatief schone brandstof en anderzijds kan deze op termijn volledig worden vervangen door duurzaam geproduceerd biogas.

In het buitenland wordt LNG als transportbrandstof al toegepast. De techniek van vulstations is beschikbaar en de voertuigen/vaartuigen worden steeds meer leverbaar. In Nederland zijn er momenteel geen formele richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van LNG vulstations.

In deze PGS worden richtlijnen opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen o.a. de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zullen worden beschreven.

De nieuwe PGS zal vermoedelijk eind 2011 beschikbaar zijn.

PGS 34 "Drukapparatuur met PS ≤ 0,5 bar"

Het Warenwetbesluit Drukapparatuur is primair gericht op arbeidsveiligheid maar met deze wet worden ook de risico’s voor het milieu, voortvloeiende uit het falen van de omhulling, beheerst. Dit betekent dat in milieuvergunningen voor drukapparatuur met PS > 0,5 bar geen aparte eisen aan de beheersing van de technische integriteit worden gesteld, daar dit geregeld is in het Warenwetbesluit Drukapparatuur.

In deze nieuwe PGS worden richtlijnen opgesteld voor de borging van de technische integriteit van stationaire drukapparatuur in Nederland met PS ≤0,5 bar tot volledig vacuüm (= -1 bar), voor de gehele levenscyclus van de apparatuur. Deze PGS zal geen andere aspecten afdekken die van belang kunnen zijn bij vergunningverlening voor een afzonderlijke installatie.

De nieuwe PGS zal vermoedelijk eind 2011 beschikbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het PGS projectbureau, telefoon 015-2690120, email:  pgs@publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl