Nieuws

Onderzoek Verantwoordelijkheid en Regievoering externe veiligheid en ruimtelijke ordening afgerond

Geplaatst op: 26 april 2011

In opdracht van het RIVE is door Witteveen+Bos/AVIV een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de externe veiligheid in het ruimtelijke ordeningsproces. Aanleiding was de conclusie, na vier jaar programmafinanciering, dat externe veiligheid (in feite het groepsrisico) niet voldoende en niet op de gewenste manier in het RO-proces wordt meegenomen. Niet alleen juridisch maar ook inhoudelijk is dit het geval.

In het onderzoek zijn interviews gehouden met RO-actoren, is een workshop met ruimtelijke ordenaars van gemeenten georganiseerd en is in een projectgroep met zowel ruimtelijke ordenaars, brandweer als externe veiligheidsdeskundigen gediscussieerd over de oplossingsrichtingen.

Het rapport dat nu voorligt, bevat de uitkomsten van het onderzoek: een analyse van het probleem, een beschrijving van de gewenste situatie en een stappenplan om daar te komen in de komende vier jaar. Belangrijke conclusie is dat we toe moeten naar een situatie waarin externe veiligheid, in feite de verantwoording van het groepsrisico, gezien wordt als een proces en dat dit proces binnen het RO-planproces loopt. Over dit proces moet regie worden gevoerd en idealiter heeft de actor RO de regierol over dat externe veiligheidsproces.

Het onderzoek en het formuleren van oplossingsrichtingen is in nauw overleg gebeurd met de opstellers van het verbetertraject dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt ingezet op basis van de evaluatie van het groepsrisico (afgerond in 2010). Conclusies uit het onderzoek zullen dan ook in het verbetertraject worden meegenomen.