Nieuws

ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage

Geplaatst op: 30 mei 2011

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een zienswijze geven.

U vindt de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het MER onder Centrum Publieksparticipatie. Op ruimtelijke plannen kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via Centrum Publieksparticipatie, schriftelijk: Centrum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 9603.

In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt een hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In veel leidingstroken liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicaliën. Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.

Kennisgeving