Nieuws

Oproep VROM mee te doen aan landelijke evaluatie verantwoordingsplicht groepsrisico

Geplaatst op: 16 november 2009

Het evaluatieonderzoek is gestart en de eerste onderzoeksresultaten zijn bekend. Op grond van deze resultaten worden extra casussen gezocht waarmee onderzoek kan worden gedaan naar de verantwoordingsplicht groepsrisico in ruimtelijke besluitvorming. Gemeenten, provincies en milieudiensten worden nadrukkelijk verzocht om casussen aan te leveren.

De verantwoording groepsrisico vormt één van de pijlers van het landelijke externe

veiligheidsbeleid. Sinds 2004 is het verplicht om bij relevante ruimtelijke besluiten en in milieuvergunningen het groepsrisico te verantwoorden. Nu gemeenten, provincies en regionale brandweer vijf jaar praktijkervaring hebben opgedaan is het moment gekomen voor een evaluatie. De vraag daarbij is of de verantwoordingplicht groepsrisico werkt zoals bedoeld en of de gestelde doelen worden bereikt.

Tussen september 2009 en mei 2010 wordt het groepsrisicobeleid met de verantwoordingsplicht door Royal Haskoning geëvalueerd. Het onderzoek beslaat twee fasen:

  • Feitenonderzoek gericht op ruimtelijke besluiten en milieuvergunningprocedures die de afgelopen jaar zijn afgerond.

  • Onderzoek naar beleidsalternatieven, op basis van de uitkomsten van het feitenonderzoek.

Wilt u meer informatie over de evaluatie verantwoording groepsrisico of wilt u casus aanleveren voor het feitenonderzoek? Klik dan hier of neem contact met de heer Holtrop van het Ministerie van VROM (070-339 2577) of de heer Iserief van Royal Haskoning (024-328 4537). Een e-mail naar groepsrisico@gmail.com is ook mogelijk.