Nieuws

PGS 29 gereed voor commentaar

Geplaatst op: 18 juni 2019

Het concept van PGS 29: 'bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 29 Het doel van PGS 29 is om de risico’s te beheersen van bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dit doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

NIeuwe Stijl PGS 29 is geactualiseerd in het kader van de PGS nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage I van PGS 29.

Commentaar indienen Je kunt de conceptversie van PGS 29 downloaden. Vervolgens wordt je gevraagd met de wijzigingstabel, de wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en deze op te sturen naar de publicatiereeks gevaarlijke stoffen