Nieuws

PGS 37-2 Lithiumhoudende energiedragers: Opslag

Geplaatst op: 15 januari 2024

Medio november 2023 werd het definitieve concept van de PGS 37-2 gepubliceerd en kon gelijk in de praktijk toegepast worden. De PGS 37-2 heeft betrekking op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en is gericht op de juiste opslag daarvan.

Het gebruik van lithiumhoudende energiedragers neemt steeds meer toe. Dat vraagt om zorgvuldige overwegingen voor veilige opslag. Met het oog op verantwoorde inrichting en uitvoering van opslag is binnen de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) deel 37-2 ontwikkeld door een deskundigen team bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Pragmatische aanpak vanuit omgevingsdiensten
Felix van der Meijden, milieuspecialist van Team Ruimte en Ondergrond bij Omgevingsdienst Haaglanden was betrokken bij de totstandkoming van deze PGS. Hij vertelde hierover: “Het project begon met een verkenning van de reikwijdte van de richtlijn. De reikwijdte bleef onderwerp van gesprek en werd regelmatig bijgesteld. In een laat stadium is nog veel discussie geweest of de richtlijn voor opslagvoorzieningen groter dan 2.500 m2 moest gelden. De meeste veiligheidsregio’s in Nederland zijn tegen het bestaan van hele grote opslagvoorzieningen. De praktijk leert echter dat opslagvoorzieningen van 10.000 m2 en zelfs groter worden ontworpen en gebouwd. Vanuit de omgevingsdiensten lag de voorkeur bij een meer pragmatische aanpak. Uiteindelijk is, na overleg in de programmaraad, besloten om de reikwijdte te beperken tot 2.500 m2. Een behoorlijk knelpunt is dat de richtlijn nog niet als BBT in het Besluit activiteiten leefomgeving is meegenomen. Er is dus hierin ook nog geen verwijzing naar de PGS 37-2.  Er is ook behoefte om duidelijkheid te hebben tussen meldingplicht (bijvoorbeeld tot 2.500 m2) en de vergunningplicht. Dit is herhaaldelijk bij het ministerie aangekaart. Er is geen zicht op aanpassingen op de korte termijn.”

Belangrijk: toelichtingen en bijlagen
Na het vaststellen van de verschillende scenario’s zijn de doelen geformuleerd. Daarbij zijn passende maatregelen uitgewerkt. Er is veel aandacht besteed aan de toelichtingen en de bijlagen. Ervaringen met andere PGS’en (in het bijzonder PGS 15) leerden dat dit wenselijk en noodzakelijk is. Na publicatie van het ontwerp van de PGS zijn er meer dan 1.000 reacties binnengekomen. Vele honderden reacties waren niet inhoudelijk van aard en werden door de tekstschrijver verwerkt.  

Felix: “De inhoudelijke commentaren zijn in de werkgroep PGS 37-2 besproken. Om er vaart in te houden zijn de commentaren geclusterd en in kleine groepen besproken. Deze kwamen vervolgens waar nodig met tekstvoorstellen. Na verwerking hiervan en een laatste en een kritische blik op het eindresultaat was de PGS 37-2 klaar voor de stuurgroep.” 

PGS 37-2: klaar voor gebruik
Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document gepubliceerd en klaar voor gebruik in de praktijk. Je vindt de PGS via deze link.