Nieuws

Populatiebestand GR-berekeningen geactualiseerd

Geplaatst op: 6 februari 2011

De webservice voor het downloaden van populatiegegevens voor groepsrisicoberekeningen is sinds januari 2010 in gebruik. Op dit moment zijn er circa 300 accounts toegekend aan bevoegde gezagen. Per januari 2011 is een actualisatieslag doorgevoerd, wat inhoudt dat bestanden van dataleveranciers zijn geactualiseerd, evenals de door Bridgis BV in opdracht van het ministerie van IenM geproduceerde bestanden.

In november 2010 heeft een eerste gebruikersbijeenkomst plaatsgevonden. Hierin werden de resultaten van een eerder gehouden enquête onder gebruikers besproken. De belangrijkste uitkomsten waren dat het populatiebestand al veel wordt gebruikt en dat verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van de kwaliteit van de data, het gebruiksgemak en nieuwbouwgegevens.

Men ervaart het als winst dat een nationaal bestand beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om woningen en bedrijven, maar ook bijvoorbeeld bejaardentehuizen, evenementen, kindercrèches en ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Waar mogelijk zullen verbeteringen worden doorgevoerd. De gebruikersbijeenkomst zal jaarlijks worden herhaald.

Gebruikers krijgen binnenkort een mailing over de verbeteringen die zijn aangebracht.