Nieuws

Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen Carola

Geplaatst op: 10 oktober 2012

Vanaf 15 oktober 2012 is het Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen (GR) ook beschikbaar voor het rekenmodel Carola.

Het Populatiebestand GR is een webservice waarmee voor een bepaald gebied het aantal personen op te vragen is dat in dat gebied verblijft. De verkregen bevolkingsdata mag alleen worden gebruikt voor het maken van groepsrisicoberekeningen.

Het bevoegde gezag voor de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, en andere overheden en overheidsinstellingen die groepsrisicoberekeningen moeten maken of controleren mogen gebruik maken van het Populatiebestand GR. In de praktijk zijn dit veelal provincies en gemeenten. Genoemde autoriteiten en instellingen kunnen een account aanvragen via het ministerie I&M.

Naast een handleiding is er ook de Carola helpdesk. Daar kunt u terecht voor vragen over de toepassing van het Populatiebestand in berekeningen met Carola.