Nieuws

Programmafinanciering externe veiligheid vanaf 2011 via provinciefonds

Geplaatst op: 9 juni 2008

Vanaf 2011 zullen de € 20 mln programmafinancieringsmiddelen die jaarlijks beschikbaar zijn voor provincies en gemeenten via het provinciefonds worden uitgekeerd.

Op 4 juni hebben de provincies met de rijksoverheid een bestuursakkoord gesloten. Volgens het akkoord zal de € 20 mln. programmafinanciering externe veiligheid die nu jaarlijks beschikbaar is voor provincies en gemeenten vanaf 2011 via het profinciefonds worden uitgekeerd. Letterlijk staat er in het akkoord: 'Met behulp van de € 20 mln. per jaar die overgeheveld wordt naar het provinciefonds maken de provincies na overleg met de VNG prestatieafspraken met gemeenten over de professionalisering en de versterking van de externe veiligheidstaken en het oppakken van nieuwe taken zoals is vastgelegd in relevante externe veiligheidsbesluiten (Besluit externe veiligheid inrichtingen, Registratiebesluit externe veiligheid en het in voorbereiding zijnde Besluit transportroutes externe veiligheid en Besluit externe veiligheid buisleidingen). Hiervoor stellen de provincies capaciteit en/of middelen beschikbaar aan gemeenten (uit genoemde € 20 mln.). In bestuurlijke overleggen bespreken het rijk, VNG en IPO de gemaakte afspraken en de voortgang.