Nieuws

Rapportage glas en gevel beschikbaar

Geplaatst op: 30 maart 2021

Antea Group en het instituut fysieke veiligheid hebben een onderzoek uitgevoerd naar het bouwen in een explosievoorschriftengebied en de praktijktoepassing van nieuwe wetgeving

Om de personen in een gebouw te beschermen tegen de effecten van een incident met gevaarlijke
stoffen, introduceert de Omgevingswet het begrip ‘voorschriftengebied’ (art. 5.14 Bkl1). Een
voorschriftengebied is een gebied waar aanvullende bouwtechnische eisen gelden voor nieuwbouw
en voor vervangende nieuwbouw van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen
(art. 4.90 Bbl2).

Eén van de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving betreft artikel 4.96 dat stelt ‘dat beglazing
in een explosievoorschriftengebied zodanig is, dat bij een explosie letsel door scherfwerking
wordt voorkomen’.

Probleemstelling
Er zijn geen normen of richtlijnen die beschrijven hoe scherfvrij glas in het kozijn en in de gevel
geplaatst moet worden. Daarnaast ontbreekt het werkveld aan kennis over scherfvrij glas in relatie
tot het systeem waarin het is geplaatst. Hierdoor kan het werkveld geen goed advies geven
over de effectiviteit en de toepasbaarheid van deze maatregel in relatie tot artikel 4.96 van het
Bbl.

Doelstelling van het onderzoek
Het verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis op het gebied van de werking en
de effectiviteit van scherfvrij glas in het systeem waar het in is geplaatst, zodat het werkveld hierover
advies kan geven aan bevoegd gezagen.

Interesse? bekijk hier het volledige onderzoek