Nieuws

Regels ontplofbare stoffen onoverzichtelijk en onvolledig

Geplaatst op: 19 februari 2008

Na de vuurwerkramp in Enschede werd door de commissie Oosting al gesignaleerd dat er in de regelgeving rondom vuurwerk veel leemtes zijn en er veel versnippering is. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, kortweg AGS, gaat nu een stap verder en stelt in een in januari verschenen advies dat de regelgeving rondom alle ontplofbare stoffen versnipperd, onoverzichtelijk en onvolledig is. Ook doet de AGS een aantal aanbevelingen om dit probleem zo goed mogelijk aan te pakken.

Rondom de opslag van ontplofbare stoffen, met name vuurwerk, is na de vuurwerkramp in Enschede veel verbeterd. Maar de AGS beziet het vraagstuk breder en concludeert bijvoorbeeld dat er aan de regels met betrekking tot transport, overslag en opslag nog heel wat te verbeteren valt. De regels sluiten slecht op elkaar aan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een vrachtwagen, geladen met 16 ton ontplofbare stof, door het havengebied moet rijden, of op een willekeurige openbare parkeerplaats gaat staan, omdat zo'n type vracht maar drie uur op het haventerrein aanwezig mag zijn. Ook signaleert de AGS dat er vanwege het ontbreken van (tijdelijke) opslagplaatsen ongewenste situaties ontstaan door bijvoorbeeld ontplofbare stoffen en artikelen dan maar tijdelijk op te slaan in een vervoermiddel.

Een eerdere richtlijn rondom ontplofbare stoffen is al in 1999 als ontoereikend ingetrokken. Aan de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen is gevraagd te adviseren over een nieuwe richtlijn over bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen. In de oriëntatiefase stuitte de voor die taak opgerichte commissie Ontplofbare Stoffen en Artikelen op de al door de commissie Oosting voor vuurwerk gesignaleerde grote verbrokkeling van wet- en regelgeving die de toegankelijkheid en duidelijkheid hindert en de sector isoleert. Verder signaleerde de commissie dat deze tekortkomingen ook voor andere categorieën ontplofbare stoffen en artikelen bestaan. Besloten werd daarom het gebied integraal te beschouwen en de opslag van springstoffen als aspect daarvan mee te nemen.

De Adviesraad is gestart met het opstellen van een inventarisatie van de gehele keten (productie, transport, opslag, wederverkoop) en de samenhang daarbinnen, waarbij drie groepen ontplofbare stoffen en artikelen kunnen worden onderscheiden: vuurwerk, ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en ontplofbare stoffen en munitie van Defensie. De Adviesraad heeft tevens de hedendaagse wet- en regelgeving, nationale en internationale richtlijnen en normen voor de keten van ontplofbare stoffen en artikelen in kaart gebracht en de rol hiervan onderzocht. De Adviesraad concludeert dat in de complexe - en vaak moeilijk toegankelijke - regelgeving weliswaar één en ander geregeld is voor ontplofbare stoffen en artikelen, maar ook dat er knelpunten en diverse witte vlekken bestaan, waar regelgeving in zou moeten voorzien.

De belangrijkste aanbevelingen betreffen:

  • het in kaart brengen van de keten, waarbij de samenhang tussen risico's van transport en opslag speciale aandacht verdient;
  • de behoefte aan een kaderwet en een overzichtsdocument van de regelgeving;
  • het hanteren van een risicobenadering voor ontplofbare stoffen en artikelen ter verhoging van het veiligheidsdenken;
  • het verbeteren van kwalificatie(procedures);
  • het propageren van het gebruik van veiligheidsmanagementsystemen; het verhogen van het kennisniveau.