Nieuws

RO-deskundigen nemen de regie over externe veiligheid

Geplaatst op: 20 november 2011

Op 3 november jl. organiseerden de provincies Overijssel en Gelderland een gezamenlijke praktijk- en netwerkbijeenkomst voor alle gemeenten in beide provincies: “Externe veiligheid in de Ruimtelijke Ordening-praktijk – aan de slag met kennis!”

De dag stond in het teken van ruimtelijke ordenaars die zelf de regie nemen over externe veiligheid. Op de dag was te merken dat er een cultuuromslag plaatsvindt, waarbij de meer dan 70 aanwezige RO-medewerkers van gemeenten voorop lopen.

Externe veiligheid (EV) wordt te ingewikkeld gemaakt door specialisten. RO-deskundigen die zelf de regie nemen merken dat externe veiligheid juist kansen kan scheppen. Doel van de bijeenkomst was dan ook om ‘RO-ers’ als procesregisseur te activeren om externe veiligheid een volwaardige en blijvende plek te geven in het dagelijkse werk van het werkveld ruimtelijke ordening. Met het delen van kennis is een goede stap gezet in de richting van het genoemde doel. Die kennis werd aangereikt door de adviesbureaus Royal Haskoning, Witteveen+Bos en AVIV.

Provinciale uitvoeringsprogramma’s

Beide provincies hebben in hun meerjarige uitvoeringsprogramma’s externe veiligheid expliciete doelstellingen opgenomen over het structureel integreren van externe veiligheid in de RO-praktijk. Voor de realisatie van deze doelstellingen stellen beide provincies financiële middelen beschikbaar. Zo is het één van de speerpunten van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014 dat het externe veiligheidsbeleid bij de ruimtelijke ordening en ontwikkelingsplanologie wordt geïmplementeerd en dat externe veiligheid wordt geborgd in werkprocessen/handshakes. Het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO) 2011-2014 kent vergelijkbare doelstellingen en spreekt over te realiseren verankering van externe veiligheid in RO. Voor gemeenten wordt gewezen op de relatie met eigen bestuurlijk vastgesteld externe veiligheidsbeleid.

Ochtend

De bijdrage aan de dag van Witteveen+Bos en AVIV stond in het teken van het onderzoek dat ze hebben gedaan naar de kwaliteit van de EV in het ruimtelijk planproces. Zij startten de dag met een uitleg dat de verantwoording van het groepsrisico een proces is, dat mee moet lopen vanaf het begin van en planproces. De actor RO draagt wezenlijk bij aan het succes. Royal Haskoning stond vervolgens stil bij de vraag wat je moet weten en doen om je huidige wettelijke taken op het gebied van ruimtelijke ordening goed uit te kunnen voeren. In een interactieve sessie bogen de deelnemers zich over praktijkvoorbeelden. Aan het eind van de ochtend presenteerde Royal Haskoning voor een viertal onderwerpen een Top-3 van succesfactoren die bepalen of je in de praktijk je doel behaalt. De onderwerpen waren: a) Invloed van EV op de RO, b) Relevante vragen over EV voor het planproces, c) Risicogestuurd opdrachtgeverschap en d) Structuurvisie en EV.

Middag

Na een netwerklunch vervolgde Royal Haskoning de bijeenkomst, nu met een blik naar de toekomst. Na een korte presentatie zochten wederom vier groepen onder leiding van een Haskoning adviseur naar succesvoorwaarden om binnenkort verwachte veranderingen in wet- en regelgeving goed in de RO en EV-praktijk te laten ‘landen’. De onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren a) Nieuwe regels (m.n. het Btev), b) de nieuwe Omgevingswet en EV, c) RUD’s en EV en d) EV in de RO als toekomstontwikkeling. Iedere groep presenteerde achteraf een Top-3 van succesvoorwaarden. Witteveen+Bos en AVIV rondden het inhoudelijk deel van de dag af met een presentatie over de RO-er als regisseur van het verantwoordingsproces groepsrisico. Men ging in op vragen als ‘Waarom dan? Hoe dan? Wat zijn de (rand)voorwaarden?’

Met kennis naar praktijk

De EV-programmamanagers van Overijssel (Eric Broens) en Gelderland (Erik Thoonen) sloten de dag af met de constatering dat het een prima dag was geweest met een hoge opkomst en veel kennisuitwisseling. Conclusie was dat de RO-deskundigen in staat moet worden gesteld om de regie over de ruimtelijke impact van externe veiligheid op te pakken. Daarbij zullen de provincies de RO-deskundigen blijven ondersteunen met kennis, voorbeelden en een netwerk.