Nieuws

Stakeholders Basis vervoer gevaarlijke stoffen maken informatiebehoefte kenbaar

Geplaatst op: 13 mei 2014

Naar verwachting treedt op 1 juli 2014 de regelgeving voor het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet mogelijk blijven tussen belangrijke industriële locaties in Nederland en richting locaties in het buitenland. De veiligheid van omwonenden van deze transportroutes is daarbij een hele belangrijke randvoorwaarde.

Het Basisnet geeft aan over welke routes gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden en onder welke voorwaarden. Het Basisnet is ontwikkeld door overheid en bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Kenniscentrum InfoMil de opdracht gegeven om de kennisoverdracht over het Basisnet te verzorgen. Om goed aan te sluiten bij de kennis- en informatiebehoefte van de organisaties organiseerde InfoMil op 1 april 2014 een workshop.

Voor de workshop waren vertegenwoordigers van onder andere de verschillende overheden, Inspectie Leefomgeving en Transport, veiligheidsregio's, RIVM, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en infrabeheerders,vervoerders en producenten van gevaarlijke stoffen uitgenodigd. De opkomst was groot. Na het welkomstwoord van projectleider Mary Stokhof (InfoMil) maakten de deelnemers kennis met elkaar. In de eerste workshopronde werd de informatiebehoefte rondom het Basisnet bij de verschillende deelnemers gepeild.

De behoefte aan informatie bij de aanwezigen bleek vooral te liggen op het gebied van:

Rol en taakverdeling; wie is waarvoor verantwoordelijk en wie kan waarop worden aangesproken? Monitoring en acties in geval van overschrijding van risicoplafonds De consequenties van de invoering van het Basisnet; waarom is er een Basisnet? Informatiebehoefte van de verschillende organisaties In de tweede ronde werd specifieker ingezoomd op deze aspecten van de informatiebehoefte. Voor het bedrijfsleven is het vooral van belang te weten:

Waarom er een Basisnet is ontwikkeld? Wat is de impact van het Basisnet voor hen? zij willen op tijd geïnformeerd worden bij een dreigende overschrijding van het risicoplafond. Is er nog ruimte voor groei van de bedrijven? Welke maatregelen worden of kunnen dan nog worden genomen? En wie heeft welke rol om dreigende knelpunten aan te kaarten? Lokale bestuurders en planmakers willen weten wat de consequenties zijn van het Basisnet voor hun bouwplannen. Ook willen zij weten welke extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden bij bouwen rondom het Basisnet. Verder moeten zij de bewoners van hun gemeente kunnen informeren. Afhankelijk van de gevolgen van Basisnet voor hun inwoners zal de ene gemeente dat actief willen doen en de andere gemeente passief.

Veiligheidsregio's en omgevingsdiensten willen weten welke risico's er binnen hun regio zijn. Zij moeten immers de gemeenten in hun regio goed kunnen adviseren bij ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. De beheerders van infrastructuur (spoor, weg en water) zijn vooral geïnteresseerd in de monitoring. Wat is de mogelijke impact op het gebruik van de infrastructuur? Kan er nog nieuwe infrastructuur aangelegd worden? Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat informatie, kennis, praktijkervaringen en mogelijke knelpunten worden uitgewisseld. Iedereen moet niet het wiel opnieuw gaan uitvinden.

De bijeenkomst werd door Mary Stokhof afgesloten met de oproep om contact met haar op te nemen als er nu al behoefte is aan ondersteuning bij communicatie met de achterban. Ook vraagt zij de aanwezige organisaties haar te informeren als zij zelf een bijeenkomst organiseren waar het Basisnet aan bod komt.

Goede oogst De bijeenkomst leverde een goede oogst op. Kenniscentrum InfoMil gebruikt deze oogst om de communicatie en kennisoverdracht over Basisnet te organiseren op een manier die voorziet in de informatiebehoefte. Daarnaast wordt gezocht naar een praktische vorm voor een kennisnetwerk, waarin de betrokken organisaties informatie, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van Basisnet worden al informatiebijeenkomsten georganiseerd: twee workshops op de Schakeldag van Rijkswaterstaat Leefomgeving (26 juni 2014) en een bijeenkomst voor de veiligheidsregio's aankomend najaar in samenwerking met het IFV. Verder zal Kenniscentrum InfoMil een bijdrage leveren tijdens de Brabantse themadag Externe Veiligheid die op 5 juni 2014 plaatsvindt in Den Bosch.