Nieuws

Stand van zaken modernisering omgevingsveiligheid

Geplaatst op: 17 september 2014

Op 18 augustus 2014 is de brief bij de nota ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’ aan de Tweede Kamer gezonden.

(Vergaderjaar 2013-2014, Kamerstuk 28663 nr. 60) In deze nota worden op pagina 45 en vanaf pagina 52 de voorstellen voor de Modernisering van Omgevingsveiligheidsbeleid in beeld gebracht. In 2013 is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met het programma ‘Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid’ gestart. Met dit programma wil IenM een veilige leefomgeving rond risicobronnen bevorderen en tevens ontwikkelingen mogelijk maken. Hiertoe zijn vanuit dit programma met diverse partijen (o.a. decentrale overheden, bedrijfsleven, uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten) denkrichtingen verkend.

Strategisch overleg Op 22 mei 2014 is het eerste strategisch overleg omgevingsveiligheid gehouden. Tijdens dit overleg hebben ministeries, medeoverheden en bedrijfsleven afgesproken om in de komende jaren ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid periodiek met elkaar te bespreken. Een belangrijk onderwerp voor dit overleg betreft de vraag hoe externe veiligheidsdossiers voor bedrijven, buisleidingen en transport een plek krijgen in de Omgevingswet. Relaties met waterveiligheid en luchtvaartveiligheid worden meegenomen, maar worden behandeld in hun eigen overlegkaders. De voorbereiding van het strategisch overleg vindt in een expertgroep plaats.

Diverse bestaande overlegstructuren op het gebied van externe veiligheid worden wanneer dit opportuun is ondergebracht in deze nieuwe structuur. Zo zijn het DOEV en het RIVE overleg inmiddels opgeheven. Voor Basisnet ligt het voor de hand om na inwerkingtreding van de Wet Basisnet de overlegstructuur onder te brengen in de nieuwe. Naar analogie worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van buisleidingen ook in de nieuwe structuur ondergebracht. Deze transitie moet natuurlijk zorgvuldig plaatsvinden. De voortgang van lopende dossiers wordt vanzelfsprekend ingebracht in de expertgroep en het strategisch overleg.

Door het strategisch overleg zijn twee onderwerpen aangewezen als prioriteit:

  • een gebiedsgerichte benadering voor chemische clusters
  • de integrale afweging van externe veiligheid aan het begin van het ruimtelijke ordeningsproces. In de afgelopen maanden zijn beide onderwerpen door werkgroepen met ondersteuning door Royal Haskoning/DHV verder uitgewerkt.

Gebiedsgerichte benadering Bestaande gebiedsgerichte benaderingen voor chemische clusters zijn geïnventariseerd. Daarbij zijn een aantal verbeterpunten en beleidsvragen aan het licht gekomen:

  • Wanneer is er sprake van aan de chemische cluster gerelateerde activiteiten; kunnen de werknemers bij deze activiteiten middels aanvullende bouwvoorschriften extra bescherming krijgen?
  • Hoe moet de afbakeningen ruimtelijke inrichting van het chemische cluster bestuurlijk vorm krijgen?
  • Welke rol is voor het Rijk en de provincie weggelegd? Er zijn suggesties voor een aanvullend instrumentarium om dit in betere banen te leiden. Vanuit elke bloedgroep (bestuur, veiligheidsregio, omgevingsdienst, bedrijfsleven en Rijk) wordt een ambassadeur aangezocht om het proces op hoofdlijnen aan te sturen.

Veiligheid vroeg in het ruimtelijke ordeningsproces Een aantal veiligheidsregio’s en uitvoeringsdiensten heeft de vraag van het ministerie opgepakt hoe externe veiligheid aan het begin van het ruimtelijke ordeningsproces vorm zou moeten krijgen. Vanuit hun rijke praktijkervaring komen zij met praktische aanbevelingen om het borgen van externe veiligheid eenvoudig en beter te maken. Ze zien meerwaarde in de modernisering van het omgevingsveiligheid. Zo verwachten zij grote voordelen van meer aandacht voor een effectgerichte benadering en voor minder zelfredzame groepen. De belangrijkste winst lijkt te liggen in koppeling van externe veiligheid aan de bestemmingsplankaart, zodat vanaf het eerste moment duidelijk is waar omgevingsveiligheid een aandachtspunt is. Met welke incidentscenario’s moet in het ruimtelijk plan rekening worden gehouden? Welke rol moet zelfredzaamheid in het afwegingsproces krijgen? Kan een handreiking ruimtelijke planvormers en architecten helpen om te komen tot veilig ontwerpen?

Omgevingswet en planning Gevoed door de omgeving beziet het ministerie in het kader van de Besluiten op grond van de Omgevingswet mogelijkheden om enkele instrumentele verbeteringen aan te brengen. In december 2014 wordt een uitvoeringsprogramma met concrete beleidsvoornemens opgeleverd.

Contact: Projectsecretaris Modernisering Omgevingsveiligheid: frank.bouman@minienm.nl, 070 4561429

Overzicht samenstelling van strategisch overleg en expertgroep

Bron: Ministerie van I&M