Nieuws

Start evaluatie rekenmethodiek Bevi

Geplaatst op: 13 september 2011

De evaluatie van (het gebruik van) rekenmethodiek Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de organisatie eromheen wordt uitgevoerd door Twijnstra Gudde in opdracht van het Ministerie IenM. Het onderzoek zal lopen tot februari 2012.

Het doel van de evaluatie is enerzijds om te zien hoe het gebruik en het beheer van de huidige rekenmethodiek Bevi nu wordt ervaren en eventueel verbeterd kan worden. Anderzijds zullen de uitkomsten van de evaluatie gebruikt worden om het programma van eisen voor de aanbesteding, m.b.t. de opvolging van de huidige rekenmethodiek Bevi per 2015, verder uit te werken.

Ook zullen de eerste ervaringen van het gebruik van het rekenpakket Safeti-NL in het kader van Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) geëvalueerd worden.

De evaluatie wordt begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het Ministerie IenM, bevoegd gezag, beheerder en gebruikers.

Voor inlichtingen kunt u mailen naar Edwin.Meeuwsen@minvrom.nl.