Nieuws

Uitstel voor aanleveren gegevens knelpunten gasleidingen

Geplaatst op: 10 mei 2011

Gemeenten krijgen langer de tijd om gegevens aan te leveren aan de Gasunie over de locaties van gasbuisleidingen die een zeker risico vormen. De VNG en IPO hebben daar met succes op aangedrongen bij de Gasunie.

De Gasunie moet de locaties van hoge drukgasleidingen met een plaatsgebonden risico saneren. Van zo'n risico is sprake als de kans op een ongeval groter is dan één op de miljoen.

Gegevens

De Gasunie stuurde daarom alle gemeenten een brief met het verzoek om te controleren of de gegevens ten aanzien van de aanwezige bevolking, bebouwing en ruimtelijke bestemming juist zijn. Deze gegevens moesten binnen twee maanden na dato worden verstrekt.

Bezwaren

De VNG maakte hier bezwaar tegen. De brieven waren gericht aan de colleges van B&W, in de praktijk gaat er enige tijd overheen voordat de brief bij de juiste ambtenaar terecht komt. Daarbij was de termijn te kort om een goede reactie te kunnen sturen. De Gasunie onderkent dat er een gezamenlijk belang is om risicoreducerende maatregelen te baseren op betrouwbare bebouwingsinformatie.

Bevolkingsgegevens

Voor het aanleveren van de bevolkingsgegevens die van belang zijn voor het groepsrisico, is de uiterste termijn nu 18 november 2011 (het gaat om CAROLO GR-berekeningen). De gegevens over bebouwing en bestemmingen die van belang zijn in relatie tot het plaatsgebonden risico moeten binnen zijn voor 1 juli 2011.

Later is niet mogelijk omdat de Gasunie een wettelijke verplichting heeft om plaatsgebonden risico's nog in het jaar 2013 te saneren.

Op welke wijze de gemeenten de gegevens moeten aanleveren, leest u hier.

Meer informatie

Kenniscentrum Infomil (externe veiligheid buisleidingen)