Nieuws

Verbeterprogramma verantwoording groepsrisico

Geplaatst op: 6 december 2011

In 2010 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van het beleidsinstrument “verantwoordingsplicht groepsrisico” (verankerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het (toekomstige) Besluit transportroutes externe veiligheid).

De betrokken partijen bij de evaluatie (IPO, VNG, Rijksoverheid en NVBR) herkennen de in het rapport gepresenteerde resultaten en gesignaleerde knelpunten ten aanzien van de verantwoordingsplicht.

Gezamenlijk zijn zij tot de volgende probleemanalyse gekomen ten aanzien van de werking van de verantwoordingsplicht groepsrisico:

  1. Onduidelijkheid over het doel dat met de verantwoordingsplicht bereikt moet worden;

  2. Er wordt te weinig blijvende urgentie ervaren in vergelijking met andere thema’s;

  3. Moeizame aansluiting van verantwoordingsplicht op de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt.

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu, verder: I en M) heeft in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 maart 2011 aangegeven dat hij voornemens is verbeteringen omtrent het groepsrisico door te voeren, in nauw overleg met alle bij de verantwoordingsplicht groepsrisico betrokken partijen. Een belangrijk onderdeel vormt het wettelijk vastleggen van een ondergrens voor de verantwoordingsplicht. Bovendien is hij van oordeel dat het groepsrisico bij de relevante gevallen (grote ontwikkelingen) beter verantwoord dient te worden, met meer aandacht voor de in de wetgeving vastgelegde inhoudelijke vereisten hiervoor.

Inmiddels is door I en M, in nauwe samenwerking met IPO, VNG en NVBR, het “Verbeterprogramma verantwoordingsplicht groepsrisico” opgesteld. In dit Verbeterprogramma staan bovengenoemde aspecten nader uitgewerkt en heeft tot doel deze problemen op te lossen.

Naast een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de eerder genoemde partijen zijn ook een drietal werkgroepen gestart. De onderwerpen van de werkgroepen zijn: aanpassing wet- en regelgeving, bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces en tot slot instrumenten, methodieken en borging maatregelen.

Meer informatie over de projectgroep en de werkgroepen is op te vragen bij Aron Duindam.