Nieuws

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg kan nog veiliger

Geplaatst op: 16 juli 2012

Het Platform Transportveiligheid – landelijk expertisecentrum voor transportveiligheidsvraagstukken - constateert dat het transport van gevaarlijke stoffen over de weg nog veiliger kan. Er zijn in Nederland weinig grote ongevallen met gevaarlijke stoffen op de weg, maar sommige veiligheidsvoorzieningen en de ongevallenbestrijding kunnen beter

Het Platform komt met deze bevinding op grond van de studie “Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen over de weg”. van Nils Rosmuller, Lector Transportveiligheid van het NIFV en TNO.

*Gevaarlijke stoffen zijn onlosmakelijk verbonden aan onze huidige economie en welvaart. Dit geldt ook voor het vervoer ervan over de weg. Uit een studie van het lectoraat Transportveiligheid in opdracht van het Platform Transportveiligheid blijkt dit vervoer qua veiligheid voldoende te zijn geregeld. Echter, op specifieke onderdelen in de vervoers- en veiligheidsketen komen punten van zorg naar boven waar verbetering noodzakelijk is.

Doel en aanpak

Het onderzoeksteam heeft gekeken naar mogelijke verbeteringen bij het proces van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg in Nederland. Daarbij zijn diverse betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen benaderd: van vervoerders tot hulpverleners en van verladers tot beleidsmakers.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen zestien aanbevelingen naar voren. Twee hiervan worden door bevraagden breed herkend en erkend en zijn voor het Platform Transportveiligheid daarmee het meest relevant.

De eerste aanbeveling betreft de verbetering van de samenwerking tussen de publieke en private partijen die bij incidentmanagement betrokken zijn. Ervaring, kennis, kunde, opleidingen, oefeningen en inzet van materieel moeten meer gedeeld en in samenspraak met elkaar ontwikkeld en benut worden.

Deze aanbeveling vormt tegelijkertijd een deel van de oplossing voor een andere aanbeveling, nl. verbeter het niveau van het geconstateerde gebrek aan kennis en ervaring bij de hulpdiensten waar het gaat om transportongevallen met gevaarlijke stoffen.

Gedrag en houding

Maar bovenal geldt dat alle zestien aanbevelingen en maatregelen onderdeel moeten (gaan) uitmaken van een basishouding van chauffeurs, opleiders, transporteurs, verladers, handhaver en hulpdiensten. Communiceren over, bespreken van en sturen op veiligheidsaspecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Uitvoering aanbevelingen

De aanbevelingen in het rapport zijn gericht op: CCV (Contactcommissie Vakbekwaamheid), EVO (Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport), KNMI, NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid), NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding), CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Stoffen), ILT (Inspectie voor de Leefomgeving en Transport), Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en het Platform Transportveiligheid.

Het Platform Transportveiligheid gaat de partijen aan wie de aanbevelingen zijn gericht aansporen deze uit te voeren en gaat met hen hierover afspraken maken.