Nieuws

Verzoek aan gemeenten het groepsrisico nabij de aardgasleidingen van de Gasunie te onderzoeken

Geplaatst op: 5 juni 2011

Gasunie heeft tussen 30 mei en 1 juni aan alle colleges van B&W van gemeenten die binnen de invloedszone van haar aardgasleidingen liggen een brief gestuurd met het verzoek onderzoek te doen naar het groepsrisico als zich binnen die invloedszones bevolkingsconcentraties bevinden.

Gasunie heeft zelf een poging gedaan te achterhalen in welke gemeenten mogelijk aandachtspunten groepsrisico aanwezig zouden kunnen zijn. (Een groepsrisico aandachtspunt wordt hier gedefinieerd als een situatie waar het groepsrisico, berekend over 1 kilometer leiding, de orientatiewaarde overschrijdt).

Er zijn twee verschillende brieven verstuurd:

  • naar gemeenten waar een indicatie is gevonden dat een groepsrisico aandachtspunt aanwezig zou kunnen zijn (30 gemeenten)

  • naar gemeenten waar zo'n indicatie niet is gevonden (375 gemeenten)

Met nadruk wordt gesteld dat de indicaties van wel of geen aandachtspunt, gegeven de beperkte informatie waarover Gasunie beschikt, niet erg betrouwbaar zijn. Het is van groot belang dat gemeenten zelf onderzoek doen naar de aanwezigheid van bevolkingsconcentraties binnen de invloedszones van de aardgasleidingen. Het is raadzaam om daarbij gelijk de geprojecteerde bevolking in de beschouwing mee te nemen.

Opgemerkt wordt dat ook gemeenten die geen aardgasleidingen in hun grondgebied hebben liggen te maken kunnen krijgen met het groepsrisico van een leiding die in de buurgemeente ligt.

Bovendien dient de inventarisatie van de binnen de invloedszone aanwezige bevolking zich niet te beperken tot de bevolking binnen de gemeentegrenzen. De bevolking in de buurgemeente zal ook bijdragen aan het groepsrisico als die bevolking binnen de invloedszone van de aardgasleiding aanwezig is.

De gemeenten krijgen tot 1 december 2011 de gelegenheid om groepsrisico aandachtspunten bij Gasunie aan te melden.

De bij de Bevb-risicoinventarisatie betrokken veiligheidsdiensten, steunpunten externe veiligheid etc. kunnen een overzicht van de aangescheven gemeenten opvragen bij de regionale contactpersonen van Gasunie.

instructie aanleveren GR-aandachtspunten informatie aan Gasunie.

Overzicht van de meldingstermijnen van PR knelpunten en GR aandachtspunten aan Gasunie:

  • Bestaande PR knelpunten: uiterlijk 1 juli 2011

  • Geprojecteerde PR knelpunten: 1 september 2011

  • GR aandachtspunten: 1 december 2011