Nieuws

VNG reageert op Structuurvisie buisleidingen

Geplaatst op: 16 augustus 2011

Het Rijk werkt aan een Structuurvisie buisleidingen om ruimte te reserveren voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. De VNG heeft hierop een zienswijze ingediend bij het ministerie van I&M.

De VNG heeft op een aantal punten opmerkingen op het ontwerp.

Voorkeurstracé Gemeenten moeten binnen vijf jaar een alternatief tracé voor een buisleidingstrook kiezen binnen een zoekgebied van maximaal 250 meter rond het door het Rijk aangegeven voorkeurstracé. Anders ligt dit voorkeurstracé van 70 meter definitief vast. De VNG maakt hier bezwaar tegen.

Wij vinden dat de exacte begrenzing van de strook zo lang mogelijk open moet worden gehouden, als er meer ruimte is dan de 70 meterstrook en er nog geen feitelijke realisatie van de buisleiding en ook geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. Gemeenten moeten niet onnodig in hun ruimtelijke keuzevrijheid worden belemmerd.

Tijdelijke bebouwing Daarnaast wil de VNG dat tijdelijke (niet kapitaalsintensieve) bebouwing wordt toegestaan op plekken die zijn aangewezen als mogelijke toekomstige buisleidingenstrook.