Nieuws

VROM zoekt casussen verantwoordingsplicht groepsrisico

Geplaatst op: 9 november 2009

VROM zoekt extra casussen waarmee het onderzoek kan doen naar de verantwoordingsplicht groepsrisico in ruimtelijke besluitvorming. Het ministerie verzoekt gemeenten, provincies en milieudiensten om casussen aan te leveren.

Wilt u casus aanleveren voor het feitenonderzoek? Neem contact op via secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl.

Het verzoek volgt op de eerste onderzoeksresultaten van het evaluatieonderzoek van de verantwoordingsplicht bij groepsrisico's. Een groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep van tenminste een bepaalde grootte het slachtoffer is van een ongeval. Zo'n risico kan bijvoorbeeld ontstaan bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als lpg en ammoniak.

De verantwoording groepsrisico vormt één van de pijlers van het landelijke externe veiligheidsbeleid. Gemeenten en provincies zijn sinds 2004 verplicht rekening te houden met deze risico's bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen.

Nu gemeenten, provincies en regionale brandweer 5 jaar praktijkervaring hebben opgedaan is het moment gekomen voor een evaluatie. De vraag is of de verantwoordingplicht groepsrisico werkt zoals bedoeld en of de gestelde doelen zijn bereikt.

Consultantbureau Royal Haskoning evalueert tot en met mei 2010 het groepsrisicobeleid met de verantwoordingsplicht. Het onderzoek beslaat twee fasen:

Feitenonderzoek gericht op ruimtelijke besluiten en milieuvergunningprocedures die de afgelopen jaren zijn afgerond.

Onderzoek naar beleidsalternatieven, op basis van de uitkomsten van het feitenonderzoek.