Informatieve sessies ronde 2

In de informatieve sessie ronde 2 (van 12.15 - 13.00 uur) maakt u een keuze uit een van de onderstaande sessies.


2.1 “Mijn RO-collega begrijpt me niet” 
Heb jij als EV-er ook wel eens het gevoel dat je met RO-collega’s volledig langs elkaar heen aan het praten bent? Of voel je je een roepende in de woestijn richting het bestuur als het gaat om externe veiligheid?

De toolbox ‘Inspiratie externe veiligheid’ van de provincie Limburg kan uitkomst bieden. Deze bevat een aantal handige hulpmiddelen waarmee je externe veiligheid bespreekbaar maakt en waarmee je het een goede plek kunt geven binnen je organisatie. De box bevat een aantal instrumenten: 1) een begrippenkader waarmee de communicatie met “leken” vereenvoudigt 2) een overzicht van maatregelen om EV goed in de organisatie te verankeren 3) een stappenplan door je initiatief heen, wat moet je doen met Externe Veiligheid 4) een “kleurblok” om snel een scan van een initiatief te maken en 5) een aantal inzichtelijke handleidingen voor het opzetten van een signaleringskaart en een beleidsvisie Externe Veiligheid.
Initiatiefnemers: Bram Kleijnen (Provincie Limburg) en Karen van Tol en Karen Ammerlaan (Royal HaskoningDHV)


2.2 Veiligheidscontouren van de Rotterdamse haven
Het inpassen van industriële activiteiten in het drukbevolkte Nederland is geen eenvoudige opgave. Te meer daar voor externe veiligheid harde grenzen gelden: tot hier en niet verder. Maar wie krijgt ruimte om te ontwikkelen? Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) stelt daarvoor geen heldere regels: wie het eerst een plan maakt, claimt de ruimte. Verder geldt dat toeleveranciers die in een bepaald gebied aanwezig moeten zijn, op afstand van Bevi-bedrijven worden geplaatst. In situaties waarin een industriegebied met veel verschillende functies dichtbij woonkernen ligt, zoals in en rond haven van Rotterdam, is dat geen goede basis voor ruimtelijke ordening. De oplossing ligt in het vaststellen van een veiligheidscontour op basis van het Bevi. Maar dat vraagt wel om het maken van enkele moeilijke keuzes.
Spreker: Alan Dirks (Havenbedrijf Rotterdam)


2.3 Basisnet
Naar verwachting wordt in 2014 het Basisnet voor transport van gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor vastgesteld. Voor de wettelijke verankering wordt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangepast en het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) vastgesteld. Wat zijn op hoofdlijnen de consequenties van de nieuwe wetgeving en hoe verloopt het communicatietraject hierover?
Spreker: Marco Rams (Kenniscentrum InfoMil)


2.4 ‘Witte vlekken’ in het risicomanagement
Technologie is niet alleen een bron van vooruitgang, maar ook een van de grootste oorzaken van onbekende risico's. Technici en ingenieurs werken weliswaar aan het beperken van risico's, maar doen dit primair vanuit hun eigen discipline. Gevolg is dat zich regelmatig incidenten voordoen met soms grote consequenties. Deze omvatten zowel ongelukken als mislukkingen en gemiste kansen. Complexe projecten en ontwikkelingen stuiten hierdoor veelal op veel wantrouwen. Dit leidt tot vertragingen, extra kosten en schijnzekerheid in regelgeving en controles, zonder dat de risico's afnemen. Kortom, de wijze van omgang met risico’s is aan fundamentele herziening, waaraan ook de technische disciplines moeten bijdragen.

De conclusie is dat de wijze van omgang met risico's aan fundamentele herziening toe is en dat ook de technische disciplines hieraan zouden moeten bijdragen. De visie is dat de beheersing van risico's een nieuwe en bredere aanpak vereist. Tijdens de sessie wordt ingegaan op deze problematiek en krijgt u suggesties om deze "witte vlekken" in het risicomanagement in te vullen.
Sprekers: Delio Bearzatto en Rob Schouten (M-Ventures) en Jan Meissen (KIVI-NIRIA)


2.5 Wie ben ik? Spoorzoeken met Regioteam Gelderland Noordoost
Elke veiligheidsexpert heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met een reorganisatie. Velen hebben er al meer achter de rug.  De vorming van Veiligheidsregio’s, ontwikkelingen bij de brandweer en nu de komst van Uitvoeringsdiensten. Je zou toch letterlijk en figuurlijk het spoor bijster raken.

Regioteam Noord Oost Gelderland van het Verbeterprogramma Groepsrisico verdiept zich in organisaties in verandering.  Gevolg van reorganisaties is dat mensen van locatie wisselen, nieuwe functies krijgen en door een nieuw telefoonnummer onvindbaar zijn. Alle kennis en ervaring ten spijt;  als mensen elkaar niet weten te vinden houdt het allemaal op. Zo kom je nooit tot een goede samenwerking om de verantwoording over groepsrisico te verbeteren.  In deze informatiesessie wisselen we ervaringen uit en presenteert Regioteam Noord Oost Gelderland een praktisch en bruikbaar instrument dat aan het spoorzoeken een eind moet maken om zo veel tijd, energie en ergernis te besparen.
Regioteam Gelderland Noordoost bestaat uit: Peter Hamming (YACHT) en Jos Janssen (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) en Erik Lambrechts (omgevingsdienst regio Nijmegen) en Liesbeth Spoela (omgevingsdienst Veluwe IJssel)


2.6 Een goede ruimtelijke ordening: geen onnodige veiligheidsrisico's!
Als EV-er vinden we het voorkomen van onnodige veiligheidsrisico’s bij ruimtelijke plannen van groot belang. Maar de vormgevers van deze plannen hebben met veel meer aspecten te maken. Hoe geven we externe veiligheid toch de plek die het verdient in de besluitvorming? En hoe kunnen we het de ruimtelijke ordenaar gemakkelijker maken?

Regioteam Fryslân van het Verbeterprogramma Groepsrisico heeft een heel praktisch instrument ontwikkeld. Ze testen dit graag op u uit. En als het werkt is er binnenkort een nieuwe wijze om het gesprek aan te gaan met de veiligheidsexperts en de vormgevers  van de ruimtelijke plannen. Kom kijken, luisteren en uitproberen.
Regioteam Fryslân wordt vertegenwoordigd door: Joliet de Boer (Rho adviseurs voor leefruimte) en Inge de Vries (Bureau Externe Veiligheid Fryslân).


2.7 Demo ploflab
De knal van exploderende deeltjes. Een echte BLEVE. De kans dat je zoiets in het echt mee zult maken is gelukkig klein. Maar als je eenmaal een explosie in het echt hebt meegemaakt, dan zul je dat nooit meer vergeten. De ‘plofmannen’ van DSM Resolve geven tweemaal een knallende en vlammende demonstratie. U ziet, hoort en voelt hoe indrukwekkend een brand en explosie kan zijn.
Simon-Hans Niemann (DSM Resolve)

Terug naar het programma